Munkatársak

A kutatócsoport vezetője

Csapó Benő
Csapó Benő DSc, egyetemi tanár

Kutatási területei:
Kognitív fejlődés. A fejlődés longitudinális követése. A képességek fejlődése és fejlesztése. Tudáskoncepciók, a tudás szerveződése. Pedagógiai értékelés, mérés, tesztelmélet, elszámoltathatóság. Diagnosztikus értékelés, számítógép alapú tesztelés.

Közlemények
A kutatócsoport helyettes vezetője

Korom Erzsébet
Korom Erzsébet PhD, habil. egyetemi docens  

Kutatási területei:
Az ismeretelsajátítás folyamatai. Fogalmi fejlődés és fogalmi váltás. A fogalmi váltást segítő tanítás. A természettudományos tudás értékelése. A megértést segítő oktatási módszerek. Kutatásalapú tanulás a természettudományokban.

Közlemények

Irodavezető

Molnár Katalin


Statisztikusok

Mokri Dóri


Informatikusok

Betyár Gábor
Betyár Gábor

 

 

 

 

 

 

 

Halof Ferenc
Halof Ferenc

 

 

 

 

 

 


Pénzügyi vezető

Kléner Judit


Szövegszerkesztő

Börcsök Istvánné


Kutatók

Barabás Katalin
Barabás Katalin PhD, habil. intézetvezető egyetemi docens

Kutatási területei:
Egészségfejlesztés illetve egészségnevelés. Szintér programok fejlesztése, minőségének biztosítása, iskolai egyetemi munkahelyi egészségfejlesztés. Az orvosképzés modernizálása illetve az orvosképzés kurrikulum fejlesztési lehetőségeinek kutatása.

Közlemények
B. Németh Mária
B. Németh Mária PhD, egyetemi adjunktus  

Kutatási területei:
A természettudományos műveltség jellemzői mérése, az iskolában megszerezhető természettudományos tudás hétköznapi helyzetekben való aló alkalmazhatóságának, a változásának vizsgálata. Az iskolai, diszciplínáris, akadémikus és a realisztikus tudás összehasonlítása.

Közlemények

Csíkos Csaba

Csíkos Csaba DSc, egyetemi docens

Kutatási területei:
Metakognícióra alapozott fejlesztés a matematikai és az olvasás területén. Kutatásalapú tanulás a matematikában és a természettudományokban. Tanulásra vonatkozó meggyőződések. Adaptív problémamegoldó stratégiák.

Közlemények


D. Molnár Éva

D. Molnár Éva PhD, habil, egyetemi docens

Kutatási területei:
Fő kutatási területe a tanulás önszabályozása, amelyen belül a tanulási stratégiák és motívumok fejlődésének és kognitív képességekkel való összefüggéseinek vizsgálataival foglalkozik. Továbbá a szövegértés fejlődése és longitudinális vizsgálata, valamint a sajátos nevelési igényű tanulók akadálymentesítésének lehetőségei tartoznak érdeklődési körébe.

Közlemények
Habók Anita

Habók Anita PhD, egyetemi adjunktus

Kutatási területei:
Az értelemgazdag tanulás elmélete. A fogalmi térképek szerepe a tanulásban, a fogalmi térképek iskolai gyakorlati használata és ehhez kapcsolódóan fejlesztő programok kidolgozása. Tanulási szokások. A tanulás tanulása és mérésének lehetőségei.

Közlemények

Hódi Ágnes

Hódi Ágnes PhD, egyetemi tanársegéd

Kutatási területei:
Az olvasási képesség fejlődése, az olvasás fejlődését meghatározó kognitív, affektív és környezeti változók, a szövegtípus és szövegforma tanulói teljesítményre gyakorolt hatása, az olvasás kognitív komponenseinek alakulása.

Közlemények


Józsa Krisztián

Józsa Krisztián PhD, habil, egyetemi tanár

Kutatási területei:
A tanulási motiváció főbb összetevőinek a fejlődése, különös tekintettel az elsajátítási motivációra. A tanulási motiváció összefüggése a kognitív fejlődődéssel, az iskolai tanulás eredményességével. Készségek fejlődése és fejlesztése óvodás és kisiskolás korban. A tanulásban akadályozott tanulók fejlődésének sajátosságai.

Közlemények


Kárpáti Andrea

Kárpáti Andrea DSc, intézetvezető egyetemi tanár 

Kutatási területei:
Az esztétikai nevelés (vizuális képességek fejlődése, a térszemlélet összetevői, új képi kommunikációs technológiák hatása a gyermekrajzra, a kamaszok vizuális nyelve) és az oktatási informatika (az informatikai kompetencia, képességfejlesztés informatikai környezetben, számítógéppel segített pedagógiai módszerek).

Közlemények

Kinyó László

Kinyó László PhD, egyetemi adjunktus  

Kutatási területei:
A történelmi gondolkodás fejlődése. A narratívák szerepe a történelemtanulásban. Társadalomismereti (állampolgári) nevelés. Az állampolgári műveltség összetevőinek kutatása. Az állampolgári műveltség diagnosztikus mérésének-értékelésének lehetőségei.

Közlemények

Molnár Gyöngyvér

Molnár Gyöngyvér DSc, intézetvezető egyetemi tanár 

Kutatási területei:
Új információs és kommunikációs technológiák az oktatásban - mérés- értékelés, módszertan. Számítógép alapú tesztelés. A problémamegoldó gondolkodás fejlődése és fejlesztése. Képességfejlődés és játék-alapú fejlesztés. Rasch modell alkalmazása a társadalomtudományi kutatásokban.

Közlemények

Nagy József

Nagy József DSc, emeritus professzor 

Kutatási területei:
A kognitív képességek pszichikus komponensrendszereinek feltárása. A feltárt komponensrendszerek diagnosztikus, kritériumorientált értékelő eszközrendszereinek létrehozása. A 6-10 éves elsajátítási/fejlődési folyamatok kritériumorientált, diagnosztikus feltérképezése. Az évfolyamokon átívelő optimális elsajátítás fejlődéssegítési stratégiáinak, módszereinek kísérleti kifejlesztése. E gyakorlati célú kutatások az ilyen funkciójú kutató/fejlesztő munkálatok elméleti alapjainak kidolgozását is szolgálják.

KözleményekNagy Lászlóné

Nagy Lászlóné PhD, egyetemi adjunktus 

Kutatási területei:
Az analógiás gondolkodás fejlődése és fejlesztése. A természettudományos (biológiai) tudás, fogalmak fejlődése és fejlesztése. A természettudományos fogalmak megértését segítő módszerek. Kutatásalapú természettudományos (biológia) tanítás/tanulás. Egészségműveltség, egészségmagatartás összetevői, mérésének lehetőségei. Biológia tantágypedagógiai témák.

Közlemények
Nikolov Marianne

Nikolov Marianne DSc, intézetvezető egyetemi tanár 

Kutatási területei:
A nyelvtudás fejlődése, fejlesztése, mérése. Feladatbank fejlesztés. A korai nyelvtanulás, nyelvtanítás. Nyelvpolitika, idegen nyelvi tantervek, követelmények. Egyébi különbségek a nyelvtanulásban (nyelvérzék, motiváció, interkulturális kommunikatív kompetencia, stratégiák). A nyelvszakos tanárok és tanítók meggyőződései, nyelvhasználata, osztálytermi gyakorlata. Felnőttek nyelvtanulása és nyelvtudása. A nyelvszakos tanárképzés értékelése.

KözleményekPásztor Attila

Pásztor Attila PhD, tudományos munkatárs

Kutatási területei:
Gondolkodási képességek mérése és fejlesztése, számítógép alapú játékos tanulás, technológia alapú mérés-értékelés.

Közlemények
Steklács János

Steklács János PhD, habil., egyetemi tanár

Kutatási területei:
Szemmozgáskutatás, olvasáskutatás, funkcionális analfabetizmus, metakogníció és olvasás, olvasási stratégiák és tanításuk, a szövegértő olvasás képességének fejlesztése.
Olvass tovább: Publikációk

KözleményekTóth Edit

Tóth Edit PhD, tudományos munkatárs, címzetes egyetemi docens

Kutatási területei:
Kognitív fejlődés. A közoktatás elszámoltathatósága. A képességek fejlődésének longitudinális követése. A tanulói teljesítményt meghatározó iskolai, családi háttértényezők. A szociális kompetencia alakulásának családi és iskolai meghatározói.

Közlemények

Vidákovich Tibor

Vidákovich Tibor PhD, habil. egyetemi tanár 

Kutatási területei:
Az alapkészségek és alapképességek fejlődésének diagnosztikus vizsgálata. A gondolkodási képességek szerepe a matematikai kompetencia fejlődésében. Diagnosztikus feladat- és tesztbankok kidolgozása az 1-6. évfolyam számára.

Közlemények


Zsolnai Anikó

Zsolnai Anikó PhD, habil. egyetemi tanár

Kutatási területei:
A szociális kompetencia főbb alkotóelemeinek fejlődése. A szociális készségek alakulása iskolás korban. A proszociális és agresszív viselkedésben szerepet játszó szociális és érzelmi készségek alakulása óvodás- és iskolás korban. A szociális készségek fejlesztésének óvodás- és kisiskoláskori lehetőségei.

Közlemények

 

 

 

 

Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoport
6722 Szeged, Petőfi Sándor sgt. 32-34.
Telefon/fax: 06-62-544-354
Elektronikus levelezési cím: ok@edu.u-szeged.hu