Hátrányos helyzetű tanulók értékelése és differenciált fejlesztése

A HEFOP-2004-3.1.1 pályázat támogatásával 2003 és 2007 között zajlott a hátrányos helyzetű tanulók képességeinek feltárására és fejlesztésére irányuló kutatási program. A program alapvető célja az volt, hogy adatokat gyűjtsön egy, a társadalmi hátrányok leküzdését, az esélyek kiegyenlítését segítő oktatási modell kidolgozásához. A programban a tanulási nehézségekkel küzdő, illetve hátrányos helyzetű tanulók speciális problémáinak feltárására alkalmas tesztek, diagnosztikai eszközök kifejlesztésére, majd a feltárt problémák alapján fejlesztő programok kidolgozására került sor.

Részt vevő iskolák

A programban 21 általános iskola vett részt (373 osztály, 8272 tanuló). Az iskolák többsége Békés és Jász–Nagykun–Szolnok megyében, illetve egy Bács-Kiskun megyében, kettő Csongrád megyében található.

Fejlesztő programok

A kutatás olyan oktatási és tanulásszervezési módszerek kidolgozására irányult, amelyek elősegítik a szociális és tanulási hátrányokkal küzdő tanulók felzárkózását, esélyt teremtenek a jobb tanulmányi eredményre, iskolai előmenetelre és a társadalmi hátrányok leküzdésére. Kiemelt cél volt a tanulási motiváció fejlesztése, az iskolával, a tanulással kapcsolatos pozitív attitűd kialakítása, valamint a tanulók számára vonzó tanulási helyzetek, tevékenységek, feladatok megteremtésével a lemaradások, hiányosságok pótlása.

A fejlesztő programok átfogták az oktatás általános iskolai szakaszát. Kidolgozásukban felhasználtuk a gondolkodási és tanulási képességek fejlődésére és a tanulást befolyásoló tényezőkre vonatkozó korábbi kutatási tapasztalatokat, a direkt és a tartalomba ágyazott képességfejlesztés alapelveit; hatásukat kísérleti és kontrollcsoportos kísérletben vizsgáltuk.

Fejlesztői program Évfolyam
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
induktív gondolkodás fejlesztése                
analógiás gondolkodás fejlesztése                
Néma értő olvasás fejlesztése                
Utca Matematikája                
Önszabályzott tanulás                
Fogalmi térképek a tanulásban                
Projektmódszer a fizika tanításában                
Projektmódszer a kémia tanításában                

 

Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoport
6722 Szeged, Petőfi Sándor sgt. 32-34.
Telefon/fax: 06-62-544-354
Elektronikus levelezési cím: ok@edu.u-szeged.hu