Az analógiás gondolkodás fejlesztése a környezetismeret tantárgyban

Az analógiás gondolkodás az induktív gondolkodás egyik összetevője, alapvető szerepet játszik az új tudás megszerzésében. A 2. évfolyamosok számára kifejlesztett program – egy korábbi, a 8. évfolyamos biológia tantárgy tananyagára és taneszköz-rendszerére kidolgozott fejlesztő program kipróbálásának eredményeire alapozva – a környezetismeret tantárgy tananyagára, taneszköz-rendszerére épül, kihasználva a 6–8 éves korban jelentkező szenzitív időszakot az analógiás gondolkodás fejlődésében. A program feladatai két fő csoportba sorolhatók. (1) Területspecifikus szóanalógia-feladatok, amelyek alkalmasak a különböző típusú összefüggések (halmazba tartozás, rész-egész, időrend, ok-okozat, ellentét, egyezés, szinonima, tulajdonság, funkció, átalakulás, származás/eredet, hely, azonos halmaz tagjai stb.) elkülönítésének, felismerésének begyakorlására. (2) Az analógiás gondolkodás műveleteit a tananyag elemein gyakoroltató feladatok, amelyek összefüggésbe hozzák a tananyagot a hétköznapi tapasztalatokkal, a korábban tanult témakörökkel vagy más tantárgyakkal. Alkalmasak például az összehasonlítás (különbségek, azonosságok megállapítása), az azonosítás, a rendfelismerés, a besorolás, az általánosítás, az osztályozás mint gondolkodási művelet begyakorlására.

A kísérlet eredményei meggyőzően mutatják, hogy az analógiás gondolkodás alsóbb évfolyamokon is jól fejleszthető tanórai keretek között. A program kipróbálásának tapasztalatai megerősítik, hogy az analógiás összefüggésekre készült érdekes, gondolkodtató feladatokkal elősegíthető a környezetismeret tananyag elsajátítása és a gondolkodás fejlődése, különösen a fiúk esetében.

 

Publikációk

Nagy Lászlóné (2005): Hátrányos helyzetű tanulók analógiás gondolkodásának és biológiatudásának jellemzői. Szimpóziumi előadás. (A differenciált fejlesztés lehetőségei néhány hátrányos helyzetű iskolában) az V. Országos Neveléstudományi Konferencián, Budapest, 2005. október 6−8. In: Falus Iván és Rapos Nóra (szerk.): Közoktatás − pedagógusképzés − neveléstudomány. Program, Tartalmi összefoglalók. Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottság. 237.

Antal, E. (2007): Analogical reasoning and biology knowledge of 8th grade socially disadvantaged pupils. Paper presented at the 12th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction. Budapest, Hungary, August 28 – September 1. 2007. In: Benő Csapó and Csaba Csíkos (eds.): Developing Potentials for Learning. Programme. EARLI, Graduate School of Education, University of Szeged, Faculty of Arts, Szeged. 324.

Nagy Lászlóné (2008): Az analógiás gondolkodás fejlesztése a környezetismeret tantárgy keretében. Szimpóziumi előadás. (Gondolkodási képességeket és tanulási módszereket fejlesztő programok kisiskolásoknak) a VIII. Országos Neveléstudományi Konferencián, Budapest, 2008. november 13-15. In: Perjés István és Ollé János (szerk.): Hatékony tudomány, pedagógiai kultúra, sikeres iskola − Program és összefoglalók, Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottság. 144.

Antal, E. (2009): The improvement of analogical reasoning of 7-8-years-olds. Paper presented at the 13th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction, Amsterdam, the Netherlands, August 25-29. 2009. In: Gert Rijlaarsdam (ed.): Fostering Communities of Learners. 13th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction. Programme. Graduate School of Teachinng and Learning, UvA, Amsterdam. 85.

Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoport
6722 Szeged, Petőfi Sándor sgt. 32-34.
Telefon/fax: 06-62-544-354
Elektronikus levelezési cím: ok@edu.u-szeged.hu