Az induktív gondolkodás fejlesztése kisiskolás korban

A program egyrészről Klauer (1989) induktív gondolkodás meghatározására épít, másrészről a Denktraining für Kinder I című programjára alapoz. Annak eredeti szerkezetét megtartva, további feladatokat tartalmaz az induktív gondolkodás alapvető műveleteinek − általánosítás, megkülönböztetés, többszempontú osztályozás, kapcsolatok felismerése, kapcsolatok megkülönböztetése, rendszeralkotás − gyakoroltatására 6–8 éves korban. A szemtől szembeni fejlesztés során a tanulók életkorának megfelelő tárgyakat és a tárgyak képeit használja (pl. építőkocka, logikai készlet, kártya, gyufa, színes ceruza), alapstruktúránként 20, összesen 120 feladatot tartalmaz. A feladatok megoldásához a tárgyak manipulációja szükséges, majd fokozatosan, a játékosabb képeken át vezet a szimbólumok használatáig.

A fejlesztő kísérlet kísérleti és kontrollcsoportos, elő- és utómérés típusú kipróbálásának eredményei alapján 6−8 éves korban nemtől függetlenül jelentős mértékben fejleszthető a diákok induktív gondolkodása. A nyolchetes fejlesztés alatt sikerült több mint egy évnek megfelelő fejlődést elérni az induktív gondolkodás műveleteit tekintve, a fejlesztő hatás stabilnak, maradandónak bizonyult. A kísérlet másik eredménye, hogy sikerült kidolgozni egy olyan rendszert, ami egyéni és pármunkában, tanórai kereteken kívül, így akár a napköziben is alkalmazva játékos formában fejleszti a diákok induktív gondolkodását, ezáltal problémamegoldó képességüket. A programcsomag részeként kidolgoztunk egy nem verbális, figuratív induktív gondolkodást vizsgáló feladatlapot, ami a fejlesztő programtól függetlenül is alkalmazható kisiskolás korban az induktív gondolkodás fejlettségének mérésére.

2010-ben kidolgoztuk és bemértük a program számítógépes változatát, ami személyi számítógépen és különböző mobil eszközökön egyaránt működik.

 

Publikációk

Molnár Gyöngyvér (2006): Az induktív gondolkodás fejlesztése kisiskolás korban. Magyar Pedagógia, 106. 1. sz. 63–80. [PDF]

Molnár Gyöngyvér (2007): Az induktív gondolkodás fejlesztése kisiskolás korban. Előadás az V. Pedagógiai Értékelési Konferencián. Szeged, 2007. április 12–14. In: Korom Erzsébet (szerk.): V. Pedagógiai Értékelési Konferencia – Program, Tartalmi összefoglalók, SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged. 122. [PDF]

Molnár, Gy. (2007): Fostering 6-8 year-old students’ inductive reasoning. Paper presented at the 12th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction. Budapest, August 28 – September 1. 1997. In: Benő Csapó and Csaba Csíkos (eds.): Developing Potentials for Learning. 12th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction. Programme. EARLI, Graduate School of Education, University of Szeged, Faculty of Arts, Szeged. 63.

Molnár Gyöngyvér (2008): Kisiskolások induktív gondolkodásának játékos fejlesztése. Új Pedagógiai Szemle, 5. sz. 51–64.

Molnár Gyöngyvér (2008): Hátrányos helyzetű első osztályos diákok induktív gondolkodásának fejlesztése. Előadás a VI. Pedagógiai Értékelési Konferencián. Szeged, 2008. április 11–12. In: Csíkos Csaba (szerk.): VI. Pedagógiai Értékelési Konferencia – Program, Tartalmi összefoglalók, SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged. 88.

Molnár Gyöngyvér (2008): Kisiskolás diákok számára kidolgozott induktív gondolkodás fejlesztő program rövid és hosszabb távú hatása. Szimpóziumi előadás. (Gondolkodási képességeket és tanulási módszereket fejlesztő programok kisiskolásoknak) a VIII. Országos Neveléstudományi Konferencián, Budapest. 2008. november 13–15. In: Perjés István és Ollé János (szerk.): Hatékony tudomány, pedagógiai kultúra, sikeres iskola. VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia − Program és összefoglalók, Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottság. 143. [PDF]

Molnár, Gy. (2009): Inductive reasoning in the first grade: a training program and its longitudinal effect. Paper presented at the 13th European Conference for the Research on Learning and Instruction. Amsterdam, the Netherlands, August 25–29, 2009. In: Gert Rijlaarsdam (ed.): Fostering Communities of Learners. 13th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction. Programme. Graduate School of Teachinng and Learning, UvA, Amsterdam. 166.

Molnár Gyöngyvér (2009): Kisiskolás diákok számára kidolgozott induktív gondolkodás fejlesztő program hosszabb távú hatása. In: Perjés István és Kozma Tamás (szerk.): Új kutatások a neveléstudományokban. Hatékony tudomány, pedagógiai kultúra, sikeres iskola. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. 118–129. [PDF]

Molnár Gyöngyvér (2011): Számítógépes játék-alapú képességfejlesztés: egy pilot vizsgálat eredményei. Iskolakultúra, 6-7. sz. 3-11. [PDF]

Molnár Gyöngyvér (2011): Számítógépes játék-alapú képességfejlesztés. IX. Pedagógiai Érté-kelési Konferencia. Szeged, 2011. április 29-30. 50. o. [PDF]

Gyongyvér Molnar (2011): Playful fostering of 6- to 8-year-old students’ inductive reasoning. Thinking skills and Creativity, 6. 2. sz. 91-99. [HTML]

Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoport
6722 Szeged, Petőfi Sándor sgt. 32-34.
Telefon/fax: 06-62-544-354
Elektronikus levelezési cím: ok@edu.u-szeged.hu