Fogalmi térképek a tanulásban

A cél olyan fejlesztő program kidolgozása volt, amely segíti az értelemgazdag tanulást, a tananyag sikeres feldolgozását. A program a kiválasztott tantárgyi ismeretek értelmező feldolgozására helyezi a hangsúlyt, középpontjában az összefüggések feltárása, kulcsszavak megállapítása és a kapcsolatoknak vizuális formában, fogalmi térképpel való megjelenítése áll.

A program első lépésben 4. és 7. évfolyamon, a magyar nyelvtan tantárgy keretében zajlott különböző témákban, például a 4. évfolyamon: igeragozás, kijelentő mód, felszólító mód, feltételes mód, névmások; a 7. évfolyamon: szószerkezetek, alany, állítmány, határozók. A fejlesztés mindkét évfolyamon azonos módon történt. A kísérleti csoportban minden tanóra elején a tanulók rövid, a tananyaghoz kapcsolódó szöveget kaptak, azt elolvasták, majd fogalmi térkép formájában ábrázolták a szövegből kiválasztott információkat, végül az elkészült ábrákat megbeszélték, ellenőrizték. A fogalmi térképezés feladatai a fejlesztés során egyre összetettebbé váltak. Az eredmények azt mutatták, hogy a tanulók azon feladatok megoldásában voltak sikeresebbek, ahol megadott ábrákat kellett kiegészíteni, a fogalmi térképek önálló rajzolása nehezebb feladatot jelentett. Az elő- és utómérésben alkalmazott tantárgyi tudásszintmérő teszteken elért teljesítmények azt jelezték, hogy a fogalmi térképes fejlesztéssel elősegíthető a tananyag alapfogalmainak jobb megértése.

A program 2008 tavaszán kibővült, a fejlesztés a nyelvtan (4–8. évfolyam) mellett környezetismeret (4. évfolyam) és fizika, kémia, biológia (7. évfolyam) tantárgyak körében zajlott.

Publikációk

Habók Anita (2007): A fogalmi térképezés technikájának elsajátítása általános iskolában. Előadás a VII. Országos Neveléstudományi Konferencián, Budapest, 2007. október 25–27. In: Vidákovich Tibor és Molnár Éva (szerk.): Változó tanulási környezetek, változó pedagógusszerepek. Program és tartalmi összefoglalók. Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottság. 250.

Habók Anita (2007): A memorizálás és a fogalmi térképek kapcsolatának vizsgálata. Előadás az V. Kiss Árpád emlékkonferencián. Debrecen, 2007. szeptember 28–29. Interdiszciplináris pedagógia és az eredményesség akadályai. Program és tartalmi összefoglalók. 38.

Habók Anita (2007): Concept mapping for meaningful learning. Paper presented at the 12th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction. Budapest, Hungary, August 28 – September 1. 2007. In: Benő Csapó and Csaba Csíkos (eds.): Developing Potentials for Learning. Programme. EARLI, Graduate School of Education, University of Szeged, Faculty of Arts, Szeged. 663.

Habók Anita (2007): Fogalmi térképek alkalmazása a magyar nyelvtan tanulásában 4. és 7. évfolyamon. Szimpóziumi előadás (Esélyegyenlőség az általános iskolában: Fejlesző programok hátrányos helyzetű tanulóknak) az V. Pedagógiai Értékelési Konferencián, Szeged, 2007. április 12–14. In: Korom Erzsébet (szerk.): V. Pedagógiai Értékelési Konferencia – Program, Tartalmi összefoglalók. SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged. 86.

Habók Anita (2008): Concept mapping training program in the secondary school. Poster presented at the EARLI SIG 18, 2008 Conference "Educational Effectiveness: Theoretical and Methodological Challenges for Research”. Frankfurt, August 28th – 30th, 2008.

Habók Anita (2008): Fogalmi térképek használata 4. és 7. évfolyamon. Előadás a VIII. Országos Neveléstudományi Konferencián, Budapest, 2008. november 13-15. In: Perjés István és Ollé János (szerk.): Hatékony tudomány, pedagógiai kultúra, sikeres iskola − Program és összefoglalók, Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottság. 146.

Habók Anita (2008): Fogalmi térképek. Magyar Pszichológiai Szemle, 3. sz. 519–546.

Habók Anita (2008): The construction of concept maps by 10 and 13 year-old students. Poster presented at the 3th Conference on Concept Mapping. Tallinn, Estonia and Helsinki, Finland, September 22–25, 2008.

Habók Anita (2009): A tanulási stratégiák használata egy fogalmi térképes program után. Előadás a VII. Pedagógiai Értékelési Konferencián. Szeged, 2009. április 24–25. In: Molnár Gyöngyvér és Kinyó László (szerk.): VII. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Program – Tartalmi összefoglalók. Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged. 61.

Habók Anita (2009): Egy térképező technika hatásának vizsgálata általános iskolában. Iskolakultúra. 19. 11. sz. 77–88.

Habók Anita (2009): Fogalmi térképek alkalmazása természettudományos tantárgyakban. Előadás a VII. Pedagógiai Értékelési Konferencián. Szeged, 2009. április 24–25. In: Molnár Gyöngyvér és Kinyó László (szerk.): VII. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Program – Tartalmi összefoglalók. Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged. 47.

Habók Anita (2009): Learning with concept maps by 13-year-old students. Poster presented at the 13th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction, Amsterdam, the Netherlands, August 25-29. 2009. In: Gert Rijlaarsdam (ed.): Fostering Communities of Learners. 13th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction. Programme. Graduate School of Teachinng and Learning, UvA, Amsterdam. 236.

Habók Anita (2010): Fogalmi térkép használata környezetismeret- és biológiaórán. A Biológia Tanítása. 18. 1. sz. 20-28.

Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoport
6722 Szeged, Petőfi Sándor sgt. 32-34.
Telefon/fax: 06-62-544-354
Elektronikus levelezési cím: ok@edu.u-szeged.hu