XVII. Pedagógiai Értékelési Konferencia - PÉK 2019

Szeged, 2019. április 11-13.

SZTE TIK

Bírálati szempontrendszer

A beérkezett anyagokat a Tudományos Programbizottság által felkért két, független bíráló értékeli az alábbi szempontrendszer alapján. A felsorolt szempontok egyaránt érvényesek a szimpóziumi és a tematikus előadások, valamint a poszterek értékelésére, ám külön szempontok alapján értékelik az elméleti és az empirikus jellegű szakmai anyagokat. A bírálók a szimpózium szervezettségét, belső logikáját külön is értékelik.
 
Szempont Értelmezés Elméleti munka Empirikus munka Szimpózium-összefoglaló Poszter
Célok A szimpózium előadásai egy közös céllal jellemezhetők-e? X
Koherencia A szimpózium előadásai hogyan kapcsolódnak egymáshoz? Kerek képet adnak-e a vizsgált problémáról? X
Elméleti beágyazottság A kutatás elméleti kerete egyértelmű-e és érvényes-e az absztrakt szövege alapján? A fogalomhasználat pontos-e? X X X
Az elmélet részletezettsége Az absztrakt alapján feltételezhető-e a kellő alaposságú tárgyalás? X
Célok, kutatási kérdések, hipotézisek Az absztrakt világosan és egyértelműen megfogalmaz-e a kutatási cél(oka)t, kutatási kérdés(eke)t vagy hipotézis(eke)t? X X
Elemzési szempontok, relevanciájuk Az elemzésre kiválasztott szempontok érvényesek-e, ezek alkalmazásával új tudáshoz juthat-e a kutatás? X
Eredetiség Valószínűsíti-e a szerző saját szellemi hozzájárulását az absztrakt a kutatáshoz? Hoz-e új tudást a vizsgálat? X
Alkalmazott módszerek Egyértelmű-e, hogy milyen mintával, eszközökkel történt a vizsgálat? Az alkalmazott adatgyűjtési és -feldolgozási eljárások megfelelőek-e? A módszerek alkalmasak-e a kutatási kérdés megválaszolására? X X
Eredmények bemutatása, értelmezése Az adatok feldolgozása során keletkezett információkat ad-e meg az absztrakt? Értelmezi-e a szöveg, hogy ezeknek az eredményeknek milyen jelentést tulajdonít? Érvényes-e ez az értelmezés az absztraktban közöltek alapján? X X
Általános minőség, szerkezet, stílus Az absztraktra vonatkozó tartalmi elvárásokat követi-e a szöveg? Egy jól felépített és kivitelezett vizsgálatot valószínűsít-e a szöveg? Megfelelően alkalmazza-e a tudományos nyelvhasználatot? Könnyen értelmezhetőek a közlései? Gondosan megfogalmazott a szöveg? X X X X
Elméleti és gyakorlati jelentőség Az absztrakt alapján megítélhető-e a kutatás általánosabb, a konkrét mintán túlmutató relevanciája a kutatás és a gyakorlat számára? Ha a szerző megnevezi ezt, érvényes-e az állítása? X X X X
 
Mindegyik kategóriában 0 és 5 közötti pontszámmal értékelik a bírálók a szakmai anyagokat, valamint van lehetőségük rövid szöveges értékelésre is; az alacsony pontszámot indokolják. Ha a két bíráló által adott összpontszám között 10-nél nagyobb a különbség, harmadik bíráló is értékeli az anyagot.
 
A bírálók értékelésének figyelembevételével a végső döntést a Tudományos Programbizottság hozza meg az elméleti és az empirikus munkáknál külön-külön meghatározott ponthatár alapján. A döntés lehet: (1) elfogadva; (2) elutasítva; (3) elfogadva, de átsorolva.
 
Elutasítás esetén nincs mód a szakmai anyag javítására és újbóli benyújtására. Az átsorolás azt jelenti, hogy a szimpóziumi előadás tematikus előadásként, a tematikus előadás poszterként szerepelhet a programban. Átsorolt szakmai anyag esetében a szerző nyilatkozhat (pek2019@edu.u-szeged.hu) arról, ha ebben a formában nem kívánja bemutatni munkáját.
 
Az elfogadás nem jár automatikusan együtt a szakmai anyag konferenciakötetben való megjelenésével. Ez csak abban az esetben történik meg, ha a résztvevő a meghatározott határidőig befizeti a konferencia részvételi díját. Többszerzős előadás, poszter esetében legalább egy szerzőnek be kell fizetnie a részvételi díjat.

 

Szeged

Hírek

Program

Elkészült a konferencia részletes programja
2019-04-04 08:00:00

Benyújtási határidő

A 2019. évi PÉK konferencián meghosszabbítjuk a szakmai anyagok benyújtásának a határidejét 2019. január 28. hétfő 24 óráig. Reméljük, a reménybeli résztvevők számára ezzel segítjük az alkotómunkát. A változás nem érinti a bírálati folyamat határidőit.

2019-01-23 09:00:00

Partnereink