A Neveléstudományi Doktori Iskola felvételt hirdet a 2016 szeptemberében induló képzésre. Jelentkezni az ETR-Modulo rendszerén keresztül lehet, de a jelentkezési lap mellékleteit kinyomtatva a Szegedi Tudományegyetem BTK Tanulmányi Osztályára (6722 Szeged, Egyetem u. 2.) is el kell juttatni.
 
A felvételizők számára hasznos információk és a jelentkezéssel kapcsolatos teendők leírása az alábbi oldalon található: http://www.u-szeged.hu/dokint/felveteli/jelentkezes.
Az elektronikus jelentkezés 2016. április 15-én indul és 2016. május 15-ig tart.

 
Küldetés
A Doktori Iskola a modern, empirikus társadalomtudományként értelmezett neveléstudomány kutatói utánpótlásának képzését tekinti fő feladatának. Képzési programjainak súlypontjában a Szegedi Tudományegyetemen kialakult kutatási tradícióknak megfelelően az intézményes keretek között folytatott tanulás, az oktatás és a nevelés vizsgálata áll. Mindamellett az iskola feladatának tekinti a tanítással és tanulással kapcsolatos tudományos tevékenység széles spektrumára való felkészítést, az alkalmazható kutatási módszerek teljes gazdagságának megismertetését, az oktatás társadalmi, gazdasági és történeti összefüggéseinek tanulmányozásét. Ezek a prioritások szerencsésen kiegészítik az országon belül másutt megszerezhető neveléstudományi kutatói képzettség profiljait, és reflektálnak a tudományos utánpótlás képzettségbeli összetételével kapcsolatos igényekre.
Tekintettel a Doktori Iskola tagjainak az oktatáselmélet egyes ágaiban és a pedagógiai értékelés kutatása terén játszott, országosan is elismert vezető szerepére, az iskola az egész országból vár hallgatókat. Képzési programjai nyitottak a külföldi hallgatók számára, az iskola tagja felkészültek az angol nyelven folytatott oktatásra. A Doktori Iskola bekapcsolódik az európai tudományos képzés rendszerébe, a kutatási és oktatási együttműködésekbe, csereprogramok lebonyolításába. A Doktori Iskola szívesen fogadja fokozatszerzésre a határon túli magyar felsőoktatási intézmények oktatóit és kutatóit.

Jövőkép
A neveléstudomány az egyik legdinamikusabban fejlődő társadalomtudomány. Ennek fő oka az, hogy az utóbbi évtizedekben a tudás a gazdasági versenyképesség és a társadalmi fejlődés meghatározó tényezőjévé vált. E folyamat nyomán a társadalmi tudásvagyon újratermelése mind nagyobb figyelmet kap. Az új információs-kommunikációs technológiák átformálták a tudáshoz való hozzáférés lehetőségeit és módjait. Mindez együttesen megváltoztatta az iskolai oktatás feladatait, és mind több szakemberre van szükség a tanulás iskolán kívüli folyamatainak szervezéséhez, irányításához is. A világ legfejlettebb régióiban rohamosan növekednek a tanítás és tanulás kutatásának erőforrásai, bővül a tudományos infrastruktúra, és nő a kutatók száma. A dinamikus fejlődés nyomán Európában is egyre több, a tanítás és tanulás kutatásában jártas szakemberre lesz szükség. A társadalmi-gazdasági folyamatok előre jelezhető irányai nyomán a következő évtizedekben Magyarországon is fokozódik a Doktori Iskolában közvetített kutatói szakértelem iránti igény.
A doktori iskola tagjai
 
A Doktori Iskola vezetője
   Csapó Benő DSc, egyetemi tanár 
     SZTE BTK Neveléstudományi Intézet
 
A Doktori Iskola törzstagjai
   Benedek György DSc, egyetemi tanár
      SZTE ÁOK Élettani Intézet
   Csíkos Csaba PhD, habil. egyetemi docens
      SZTE BTK Neveléstudományi Intézet
   Józsa Krisztián PhD, habil. egyetemi docens
      SZTE BTK Neveléstudományi Intézet
  Molnár Gyöngyvér PhD, habil. egyetemi tanár
      SZTE BTK Neveléstudományi Intézet
   Nagy József DSc, professzor emeritus 
      SZTE BTK Neveléstudományi Intézet
   Pikó Bettina DSc, egyetemi tanár
      SZTE ÁOK Magatartástudományi Intézet
   Pukánszky Béla DSc, egyetemi tanár
      SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézet
   Vidákovich Tibor PhD, habil. egyetemi tanár
      SZTE BTK Neveléstudományi Intézet
   Zsolnai Anikó PhD, habil. egyetemi tanár
      SZTE BTK Neveléstudományi Intézet
 
A Doktori Iskola témavezetői és oktatói
   Barabás Katalin PhD, habil. egyetemi docens
      SZTE ÁOK Magatartástudományi Csoport
   Fáyné Dombi Alice PhD, főiskolai tanár
    SZTE JGYPK Tanító- és Óvóképző Intézet APPT
   Géczi János PhD, habil. egyetemi tanár
      PTE BTK Antropológia és Etika Tanszék
   Halász Gábor DSc, tudományos tanácsadó
      Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
   Jámbori Szilvia PhD, egyetemi adjunktus 
      SZTE BTK Pszichológiai Intézet
   Kárpáti Andrea DSc, egyetemi tanár
      ELTE TTK Multimédiapedagógiai és       Oktatástechnológiai Központ
   Kerek Ferenc DLA, egyetemi tanár
      SZTE ZMK Zongora Tanszék
   Kőfalvi Tamás PhD, egyetemi docens
      SZTE BTK Történettudományi Intézet
   Korom Erzsébet(titkár) PhD, habil. egyetemi

      docens
      SZTE BTK Neveléstudományi Intézet
   Krajcsi Attila PhD, egyetemi docens
      ELTE PPK Kognitív Pszichológiai Tanszék
   Máté-Tóth András PhD, habil. egyetemi tanár
      SZTE BTK Vallástudományi Tanszék
   Molnár Edit Katalin PhD, egyetemi adjunktus
      SZTE BTK Neveléstudományi Intézet
   Molnár Éva PhD, egyetemi adjunktus
      SZTE BTK Neveléstudományi Intézet
   Nagy Lászlóné PhD, egyetemi adjunktus
      SZTE TTIK Biológus Tanszékcsoport
   Németh András DSc, egyetemi tanár
      ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar
   Németh Dezső PhD, habil. egyetemi docens
      ELTE PPK Pszichológiai Intézet
   Nikolov Marianne DSc, egyetemi tanár
      PTE Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
   Papp Katalin PhD, címzetes egyetemi tanár
      SZTE Neveléstudományi Intézet
   Radványi Katalin PhD, főiskolai tanár
      ELTE BGGYFK Tanulásban Akadályozottak        és Értelmileg Akadályozottak...
   Szokolszky Ágnes PhD, habil. egyetemi

     docens
      SZTE BTK Pszichológiai Intézet
   Vajda Zsuzsanna PhD, habil. egyetemi tanár
      ME Tanárképző Intézet
   Winkler István DSc, egyetemi tanár
      SZTE BTK Pszichológiai Intézet