A Neveléstudományi Doktori Iskola szabályzata


A Szegedi Tudományegyetem Doktori Szabályzatában foglaltakkal összhangban a Neveléstudományi Doktori Iskola belső rendje az alábbiak szerint alakul.
 
1. A Doktori Iskola vezető és egyúttal képviseleti testülete a Doktori Iskola Tanácsa, amelynek állandó tagjai:
a) a doktori iskola vezetője (akadémiai doktor, alapító belső tag),
b) a doktori iskola helyettes vezetője (akadémiai doktor, alapító belső tag),
c) a képzési programok és fő témacsoportok vezetői,
d) a Neveléstudományi Doktori Iskola képviselője az Egyetemi és Kari Doktori Tanácsban (ha különbözik az a), b) és c) pontban említettektől),
e) a doktorandusz hallgatók egy választott képviselője tanácskozási joggal.
 
2. A Doktori Iskola Tanácsa rendszeresen, általában kéthavonta, ülésezik, de rendkívüli ülésre is összehívható. A Doktori Iskola Tanácsát, illetve annak üléseit a Doktori Iskola vezetője, szükség esetén helyettes vezetője irányítja. A Doktori Iskola vezetőjének felkérésére a Tanács ülésein meghívottak is részt vehetnek. Az ülés akkor határozatképes, ha az iskola vezetője vagy helyettes vezetője és az állandó (szavazati joggal rendelkező) tagok kétharmada jelen van.
 
3. A Doktori Iskola Tanácsának hatáskörébe tartozik:
a) a doktori kurzusok meghirdetése, szakmai felügyelete,
b) a doktoranduszok éves munkájának értékelése,
c) javaslattétel a felvételi vizsgabizottság elnökére, tagjaira, majd a bizottság jelentése alapján a felvételi vizsgát tettek rangsorolása,
d) a felvételi vizsgák tematikájának meghatározása,
e) a doktori fokozatért folyamodók habitusvizsgálata; az előzetes tanulmányok eredményének értékelése, a publikációs követelmények ellenőrzése,
f) javaslattétel a fokozatszerzési eljárás megindítására, a doktori szigorlati tárgyak meghatározására,
g) javaslattétel a szigorlati bizottság tagjaira, az értekezés opponenseire, a nyilvános vita bírálóbizottságának összetételére,
h) a doktori szigorlaton és az értekezés nyilvános vitáján született eredmény ismeretében javaslattétel a doktori fokozat odaítélésére
i) a doktorandusz hallgatók tanulmányi, és a doktorjelöltek fokozatszerzéssel kapcsolatban benyújtott kérvényeinek szakmai elbírálása.
 
4. A Doktori Iskola Tanácsának feladata a doktori iskolát érintő gazdasági kérdések terén:
a) javaslattétel a költségtérítések összegére, és döntés a költségtérítésből származó bevételek felhasználásáról,
b) a képzéssel kapcsolatos doktori iskolai szintű pályázatok pénzügyi kontrollja.
 
5. A Szegedi Tudományegyetem Doktori Szabályzata által a doktori iskolák hatáskörébe utalt követelmény-meghatározó jogkör pontos leírása a Doktori Iskola Tanácsának feladata, amely többek között kiterjed:
a) a doktori szigorlati fő- és melléktárgyak kijelölésére, azok tematikájának jóváhagyására,
b) a doktori fokozatszerzéshez előírt publikációs követelményekre,
c) az idegen nyelvek ismeretével kapcsolatos kívánalmakra,
d) az értekezés nyelvének, formai követelményeinek előírására,
e) a doktori értekezések vitájára kötelezően meghívandók körének kijelölésére,
f) a doktorjelöltek teljesítményének értékelése során követendő szempontok meghatározására és azok alapján az értékelés elvégzésére.
 
6. A doktori szigorlatok és a doktori értekezések nyilvános vitájának megszervezésében a Doktori Iskola Tanácsa tevékenyen részt vesz.
 
7. A Doktori Iskola Tanácsa határozza meg a Neveléstudományi Doktori Iskola minőségbiztosításának szempontjait, és folyamatosan ellenőrzi a minőségi követelmények teljesülését.
 
8. A Doktori Iskola a személyes találkozást nem igénylő kérdésekben döntéseit elektronikus (e-mail) kommunikáció útján is meghozhatja.
magyar