Szakdolgozati témák

SZTE BTK Neveléstudományi Intézet - 2010 tavasz

Az alábbi lista tájékoztató jellegű, olyan témákat tartalmaz, amelyeket az oktatók a diákok figyelmébe ajánlanak.

Lehetséges a felsoroltak között nem szereplő téma szakdolgozattá formálását a diáknak is indítványoznia; ehhez a témához értő oktatóval kell konzultálnia, saját kezdeményezéséből.

Ha valaki tanácstalan a témaválasztást illetően vagy olyan témát szeretne választani, amihez tudomása szerint belső témavezetőtől nem kaphat segítséget, vagy külső témavezetőt szeretne választani, konzultáljon az oktatási intézetvezető-helyettessel, Molnár Edit Katalinnal (molnar@edpsy.u-szeged.hu).

Baráth Tibor
 • Intézményértékelés
 • Szervezetfejlesztés és változásmenedzsment az iskolában
 • Tanárok és vezetők értékelése
 • A közoktatás eredményessége, hatékonysága (az eredményességet befolyásoló tényezők fejlesztése)
 • Az országos kompetenciamérés eredményeinek intézményi hasznosítása
 • Tudás- és tanulásmenedzsment az iskolában
Csapó Benő
 • A képességek fejlődése és iskolai fejlesztése: Valamely képesség értelmezése, fejlődésének felmérése
 • A képességek fejlődése és iskolai fejlesztése: Tartalomba ágyazott képességfejlesztés
 • A képességek fejlődése és iskolai fejlesztése: Bármely képesség fejlesztése bármely tantárgyban
Csíkos Csaba
 • A matematikai gondolkodás fejlődése és fejlesztése
 • A tudásra vonatkozó meggyőződések és a metakognitív stratégiák vizsgálata
 • Gondolkodási képességek fejlődése és fejlesztése
Fejes József Balázs
 • Méltányosság az oktatásban
 • Multikulturális nevelés
 • Integráció, inklúzió
 • Hátrányos helyzetű tanulók
 • Roma tanulók
 • Tanulási motiváció
 • Mentorálás
Habók Anita
 • Tanulási technikák
 • A fogalmi térképek iskolai alkalmazása, tartalomba ágyazott használata
 • Szövegértés, beszédmegértés
 • Oktatási módszerek
Józsa Krisztián
 • Tanulási motiváció
 • Kognitív és szociális készségek fejlődése és fejlesztése
 • Óvodás- és kisiskoláskorú gyermekek
 • Hátrányos helyzetű gyermekek
 • Tanulásban akadályozott gyermekek
 • Nyitott téma (szóbeli egyeztetés)
Kasik László
 • Szociális készségek/képességek fejlettsége gyermek- és serdülőkorban
 • A szociális készségek tantárgyba ágyazott fejlesztése
 • A szociális kompetencia egyes összetevőinek összefüggése más területekkel
 • A játék szerepe a tanítási-tanulási folyamatban
 • Drámapedagógia
 • A kommunikációs képesség fejlesztésének iskolai lehetőségei
Kelemen Rita
 • Matematikai képességek, meggyőződések vizsgálata
 • Realisztikus matematikai feladatmegoldás
 • Zenei képességek, összefüggései a kognitív képességekkel
 • Tantárgyi attitűdök
 • Interaktív tábla, szavazórendszer és más IKT eszközök hatékonyságvizsgálata
Kinyó László
 • Az állampolgári műveltség összetevőinek vizsgálata
 • Társadalomismereti/állampolgári nevelés
 • Politikai szocializáció
 • A történelmi gondolkodás fejlődése és fejlesztése
Korom Erzsébet
 • Ismeretelsajátítás, fogalmi fejlődés, naiv meggyőződések vizsgálata
 • A tudás alkalmazása a mindennapokban
 • A megértést, a tudás alkalmazását segítő oktatási módszerek
 • A természettudományi tudás elemei, azok fejlődése, fejlesztése
Molnár Edit Katalin
 • A szövegértés, szövegértelmezés vizsgálata
 • Az írásbeli szövegalkotás vizsgálata
 • Az írásbeli szövegalkotás fejlesztésének lehetőségei
Molnár Éva
 • A tanulási motívumok szerepe
 • A sajátos nevelési igényű tanulók vizsgálata
 • Olvasás, szövegértés
 • A modern tanuláselméletek; a tanulás újszerű vizsgálata
Molnár Gyöngyvér
 • Multimédiás eszközök alkalmazási lehetőségei az oktatásban
 • Kooperatív oktatási módszerek (pl. probléma-alapú tanítás)
 • Képességek fejlődése és fejlesztése
 • Az ismeretek alkalmazási képessége a mindennapokban, problémamegoldás és tudástranszfer
Nóbik Attila
 • Egy iskola történetének feldolgozása elsődleges források alapján
 • Fejezetek a magyar neveléstörténet-írás történetéből
 • Néprajzi források felhasználása gyermekkortörténeti kutatásokban
 • Egyetemtörténeti kutatások
Vidákovich Tibor
 • Kompetencia-alapú oktatás külföldön és itthon (a kompetenciák értelmezése és fejlesztésük lehetőségei)
 • A pedagógiai értékelés alternatív módszerei (fejlesztő értékelés, szöveges értékelés stb.)
 • A tantárgyi tudás mérése, értékelése valamelyik tantárgyból (feladatlap-készítés, mérés és eredményelemzés)
Vígh Tibor
 • Az idegennyelv-oktatás hatékonyságának vizsgálata
 • Az idegen nyelvi készségek mérése és értékelése
Zsolnai Anikó
 • Társas kapcsolatok alakulása gyermekkorban
 • A kötődés pedagógiai jelentősége
 • Szociális készségek fejlesztése tanórai keretben
 • A differenciálás lehetőségei a tanórákon
 • Kooperatív módszerek alkalmazása a közoktatásban