A SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola nemzetközi kapcsolatai

A doktori iskola nemzetközi kapcsolatait két fő csoportba lehet sorolni. Egyrészt a Doktori Iskola mint oktatási-kutatási egység épít ki és tart fenn kapcsolatokat, másrészt az oktatók külföldi szakmai együttműködései ágyazzák be az iskolát a nemzetközi tudományos életbe.
 
A Doktori Iskola intézményes kapcsolatai
Az EARLI 2007 konferencia megszervezése
A SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola legjelentősebb nemzetközi elismerése volt, hogy szervező intézménye lehetett a 2007 augusztusában Budapesten megrendezett "12th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction" konferenciának. Ez a kétévenkénti konferencia a szakma legjelentősebb Amerikán kívüli rendezvénye. A konferencián közel 1800 kutató vett rész, közel 1500 prezentációra került sor. 
 
A SZAB előadások
A Doktori Iskola a Szegedi Akadémiai Bizottság Oktatáselméleti Munkabizottságával közös előadássorozatot tart fenn. Ennek keretében a Doktori Iskola külföldi vendégei a szélesebb szakmai közönség számara tartanak előadásokat.
Cordula Artelt (Otto-Friedrich University Bamberg)
Patrik Scheinin (Department of Education, University of Helsinki)
David Berliner (College of Education, Arizona State University)
Suzanne Hidi (University of Toronto)
Marton Ferenc (Göteborgi Egyetem, Svédország)
 
A Doktori Iskola oktatóinak kapcsolatai
Az alábbi felsorolás azokat a fontosabb személyiségeket mutatja be, akikkel az iskola oktatói rendszeres munkakapcsolatban állnak. A felsorolás megjelöli az egyes kutatókat, ha egy intézményből több is van, akkor azokat együtt. Ezt követi az intézmény neve, a kapcsolat rövid leírása, majd a kapcsolattartó megjelölése.
 
Ábrám Zoltán 
Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Közegészségtani Tanszék, docens
8 év óta egészségségnevelés az iskolában, prevenció és prevenciós oktatás orvostanhallgatók, fogorvosok, pszichológus diákok számára témájú projektben működünk együtt. TDK-s hallgatók cseréje, illetve témavezetés keretében. 
Kapcsolattartó: Barabás Katalin
 
Philip Adey 
Centre for the Advancement of Thinking, King's College, London
Együttműködésünk a képességek kutatásában a 80-as évek közepéig nyúlik vissza. A közös neo-piagetiáus elméleti háttér jelenti a fő szakmai kapcsolatot. Közös könyvben publikáltunk fejezetet, közös cikket írtunk és számos közös szimpóziumot szerveztünk különböző nemzetközi konferenciákon. A Centre rendszeresen fogad (többek között a British Council által is támogatott) külföldi kutatókat. 
Kapcsolattartó: Csapó Benő
 
Paul Andrews 
Faculty of Education, University of Cambridge
A tanulók matematikai meggyőződéseinek kutatására létrejött nemzetközi projekt vezetője. A kutatásban résztvevő kollégák 2008 januárjában, egy Cambridge-i konferencián alakítják ki a felmérése fogalmi kereteit és mérőeszközeit. 
Kapcsolattartó: Csapó Benő, Csíkos Csaba és Molnár Gyöngyvér
 
Carol Aubrey 
University of Warwick, UK
A kora gyermekkori kutatásokkal foglalkozó munkacsoport vezetője. A DIFER alkalmazása és a hozzá kapcsolódó kísérleti munka keltette fel érdeklődésüket. Ennek tanulmányozására jártak Magyarországon, majd saját egyetemükön szerveztek konferenciát, melyen mi mutattuk be eredményeinket. 
Kapcsolattartó: Nagy József
 
Jürgen Baumert 
Center for Educational Research, Max Planck Institute for Human Development, Berlin
Az intézetben folyó kutatások elsősorban a taníts és tanulás kutatása, valamint a pedagógiai értékelés területén kapcsolódnak a doktori iskola munkájához. A MPI-nek saját PhD képzési programja van. Rendszeresen fogad külföldi kutatókat, Csapó Benő egy hónapot töltött a MPI-ben vendégkutatóként. 
Kapcsolattartó: Csapó Benő
 
Trevor Bond 
The Hong Kong Institute of Education, Hong Kong
Az egyik legismertebb valószínűségi tesztelmélettel és Rasch modellel foglalkozó kutató. Szegeden többek között 2003-ban a Pedagógiai Értékelési Konferencia előadója volt, 2007-ben közös szimpóziumot szerveztünk az EARLI konferenciájára. 
Kapcsolattartó: Molnár Gyöngyvér
 
Eleonóra Bujnova 
Constantin the Philosopher University in Nitra
Az egyetem Pedagógiai Tanszékével folyamatos, kölcsönös kapcsolattartás elsősorban a pedagógus mesterség témakörben. Kölcsönös oktatócsere, kutatási együttműködés pedagógia elméleti témakörökben, közös publikációk. 
Kapcsolattartó: Dombi Alice
 
Maria Bruckmüller 
Lebenshilfe Österreich
Az értelmileg akadályozottak időskori ellátásának ismert szakértője. Magyarországon rendszeresen előadásokat tart, a témában megjelent könyvben mindketten publikáltunk. Hannoverben konferencián közös workshopot tartottunk. A kapcsolattartó Bécsben tanulmányozta a lehetőségeket a témában. 
Kapcsolattartó: Radványi Katalin
 
Rotraud Coriand 
Universität Duisburg-Essen, FB Bildungswissenschaften, Institut für Erziehungswissenschaft
A kapcsolat az 1990-es évek közepén kezdődött, amikor R. Coriand a jénai egyetem munkatársaként tevékenykedett. Ennek középpontjában a herbartianizmus kutatás áll. Az együttműködés a jénai egyetemen létrejövő, jelenleg az esseni egyetemen működő Nemzetközi Herbartianismus Munkacsoport keretében történik. Az együttműködés eredményei számos közös tudományos szimpózium és publikáció keretében realizálódtak. 
Kapcsolattartó: Németh András
 
Helena Curtain 
School of Education, University of Wisconsin, Milwaukee, USA
Együttműködésünk a kilencvenes évek elejétől folyamatos. A korai nyelvtanulás kapcsán közös könyvünk jelent meg, egy négyéves projectet szerveztünk az Európa Tanács támogatásával, közös kollokviumokat szerveztünk nemzetközi konferenciákon (TESOL, EARLI). Tanszékünkön volt vendégoktató és vendégelőadó több alkalommal. 
Kapcsolattartó: Nikolov Marianne
 
Andreas Demetriou 
University of Cyprus, Nicosia, Cyprus
A képességek fejlődése és fejlesztése terén alakult ki több évtizedre visszatekintő kapcsolat. Számos közös szimpózium szervezése, bizottsági munka (többek között a Learning to Learn munkacsoportban) és közös publikáció jelzi a kapcsolatot. 
Kapcsolattartó: Csapó Benő
 
Marc Depaepe 
K.U. Leuven, Campus Kortrijk, Subfakulteit Psycholpgie & Pedagogische Wetenschappen
A munkakapcsolat elsősorban a reformpedagógia-történet területére terjed ki, közös szakmai látogatásokra, szakmai előadások tartására és publikációs tevékenységre terjed ki. Marc Depaepe tagja az ELTE Neveléstudományi Doktoriskola Pedagógiatörténeti Alprogram nemzetközi szakértői testületének. 
Kapcsolattartó: Németh András
 
Jelena Mihaljevic Djigunovic 
Department of English, Faculty of Philology, University of Zagreb, Horvátország
Közös munkánk a kilencvenes évek közepétől a korai nyelvtanulás, az egyéni különbségek és a nyelvtudás mérése, valamint a nyelvszakos tanárképzés és a nyelvpedagógiai doktori képzés területén valósult meg, valamint egy Európa Tanács által támogatott 4 éves nemzetközi projektben. Több közös publikációnk jelent meg külföldön és idehaza. 
Kapcsolattartó: Nikolov Marianne
 
Bogdan Dreher 
Sydney-i Egyetem Élettani Intézet
A vizuális működések terén folynak kiemelkedő kutatások. Állandó munkakapcsolata van az SZTE Élettani Intézetével, többszörös kölcsönös látogatásra került sor, közös munka folyik, és közös publikáció is született. 
Kapcsolattartó: Benedek György
 
Andrea Erdélyi 
Universität Oldenburg
Alternatív kommunikációs módszert, és annak alkalmazását dolgozta ki értelmileg akadályozott személyek segítésére. Ebben a témában közös projekten dolgozunk. 
Kapcsolattartó: Radványi Katalin
 
Kevin M. Fitzpatrick 
University of Alabama at Birmingham, AL, USA; University of Arkansas, Fayetteville, AR, USA
Együttműködésünk 1999-re nyúlik vissza, amit a közös érdeklődési terület alapozott meg. 2000-ben Pikó Bettina 3 hónapot töltött vendégtanári minőségben az Alabama-i Egyetem Szociológia Tanszékén, ahol egy egészségszociológiai kurzust tartott mesterszintű hallgatóknak, valamint a közös, kultúraközi kutatás elemzését végezték Dr. Fitzpatrick-kel. 2001-ben Dr. Fitzpatrick töltött három hónapot Szegeden. Az együttműködés alapja: közös kutatás a fiatalok egészségmagatartása és problémaviselkedése terén, főként a rizikó- és protektív elmélet felhasználásával. Az együttműködésből számos külföldi publikáció (előadás, folyóiratcikk, könyvfejezet) készült. Pár éve Dr. Fitzpatrick az Arkansas-i Egyetemre költözött át, az együttműködés folytatása mellett. 
Kapcsolattartó: Pikó Bettina
 
Andreas Frey 
Leibniz-Institute for Science Education, IPN, Kiel
A PISA 2006 mérés koordinátora, illetve adaptív teszteléssel foglalkozó kutató. 2008-ban közös mérés-értékelés "Methoden der empirischen Bildungsforschung" szemináriumot szervezünk. 
Kapcsolattartó: Molnár Gyöngyvér
 
Frederick X. Gibbons 
Iowa State University, Ames, IA, USA
Együttműködésünk 2000 óta tart, amerikai tanulmányutam során ismerkedtünk össze. Közös érdeklődési és kutatási területünk: a fiatalok egészségmagatartásának szociálpszichológiai háttere, pl. prototípusok, sztereotípiák, társas összehasonlítás. Számos külföldi publikáció (előadás, folyóiratcikk) jelent meg közös szerzőség keretében. Kiemelten foglalkozik kultúraközi kutatásokkal. Jelenleg a fiatalok étkezési magatartását érintő nemzetközi összehasonlító kutatás folyik mindkettőnk bevonásával. 
Kapcsolattartó: Pikó Bettina
 
Sonja Häder 
Technische Universität Dresden, Fakultät Erziehungswissenschaften
Sonja Häder történeti pedagógiai kutatásainak homlokterében az 1945 utáni szocialista országok társadalmi rendszereinek és alrendszereinek (mint például az oktatásügy) összehasonlító elemzése áll. Egy-egy közös kutatás keretei között vizsgáltuk az NDK-beli 1953-as társadalmi krízis és a magyar 1956-os forradalom előtti közoktatási viták történetét, illetve az ötvenes, hatvanas évek magyar és keletnémet neveléstudományi kutatásainak jellemző témáit. 
Kapcsolattartó: Pukánszky Béla
 
Jarkko Hautamaki, Partik Scheinin 
University of Helsinki
A nagy mintás felmérések, a képességek fejlődése és fejlesztése terén alakult munkakapcsolat a Helsinki Egyetem kutatóival. Közös szimpózium szervezése, bizottsági munka (többek között a Learning to Learn munkacsoportban) és közös publikáció jellemzi az együttműködést. 
Kapcsolattartó: Csapó Benő
 
Johanna Hopfner 
Karl-Franzens-Universität Graz, Geisteswissenschaftliche Fakultät, Institut Erziehungswissenschaften
A közelmúltban kialakult munkakapcsolat főbb területe a ku.k. monarchia 19-20. századi pedagógiai mozgalmainak vizsgálatára terjed ki. A munkakapcsolat keretében 2005-2007 között az Osztrák-Magyar Akcióalapítvány támogatásával kibontakozó kutatási projekt, Pädagogische Strömungen in der k.u.k. Monarchie. Hallgatói és oktatócserék, közös publikációk. 2007. március nemzetközi szimpózium: Padagogisvhe und kulturelle Strömungen in der k.u.k. Monarchie címmel. Ennek publikálása közös tanulmánykötetben, amelya Lang Verlag gondozásban jelenik meg 2008 elején. Johanna Hopfner tagja az ELTE Neveléstudományi Doktoriskola Pedagógiatörténeti Alprogram nemzetközi szakértői testületének. 
Kapcsolattartó: Németh András
 
Klaus-Peter Horn 
Eberhard-Carls-Universität Tübingen, Abteilung Allgemeine Pädagogik
A neveléstudomány tudománytörténeti kutatásokra kiterjedő munkakapcsolat eredményei közös kutatási projektek, szimpóziumok és publikációk formájában jelentek meg. 
Kapcsolattartó: Németh András
 
Heidemarie Kemnitz 
Technische Universität Braunschweig, Abteilung Schulpädagogik und Allgemeine Didaktik
A hosszabb időre visszanyúló munkakapcsolat elsősorban közös publikációkra és kölcsönös szakmai látogatásokra és előadásokra, szimpóziumokon való szereplésre terjed ki. 
Kapcsolattartó: Németh András
 
Mark Kinney 
The University of Toledo College of Education Toledo Ohio USA
A kutatási kapcsolat a pedagógiai kommunikáció területén különösen az osztálytermi kommunikáció kérdésköreire terjed ki. Kutatóik többször jártak Szegeden, és közös publikációk is születtek. 
Kapcsolattartó: Dombi Alice
 
Theo Klauss 
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
Az értelmileg akadályozott emberek magatartásproblémáival kapcsolatosan, pszichológiai ellátásukról írt könyveket. Többször járt Magyarországon, előadásokat, workshopokat tartott. 
Kapcsolattartó: Radványi Katalin
 
Eckhard Klieme,  
Deutschers Institut für Internationale Pädagogische Forschung, Frankfurt
Eckhard Klieme-vel az intézet vezetőjével a nagy mintákon végzett felmérések és összehasonlító vizsgálatok szakértőjeként tartjuk a kapcsolatot. Több közös szimpóziumot szerveztünk, az OECD PISA "Complex Problem Solving Functional Expert Group" keretében dolgozunk együtt. Az intézet kész magyarországi vendégkutatók fogadására.  
Kapcsolattartó: Csapó Benő
 
Daniel Koretz 
Harvard Graduate School of Education
Egyre több ország épít ki olyan értékelési rendszert, amely az iskolák eredményességét a tanulók tudásának felmérésére alapozza. A legnagyobb hagyományokkal ezen a területen az Egyesült Államok rendelkezik. Az ilyen rendszerek alkalmazásának azonban számos mellékhatása is van. Ezeknek a jelenségeknek a vizsgálatára hozott létre Koretz professzor egy nemzetközi munkacsoportot. A csoport munkájának középpontjában a teszten alapuló elszámoltatási rendszerek és a tesztpontszámok inflációja áll. 
Kapcsolattartó: Csapó Benő
 
Wolfgang Lamers 
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
Súlyos fokban értelmi fogyatékosok gyógypedagógiájával, ellátásával, inkluzív nevelésével foglalkozik, ebben a témában több könyvet írt, a magyarországi iskolai helyzet javításával kapcsolatosan konzultálunk. Többször járt Budapesten, előadást tartani, az Erasmus program keretében az ELTE Gyógypedagógiai Karának munkatársai pedig Heidelbergben. 
Kapcsolattartó: Radványi Katalin
 
Erno Lehtinen 
Center for Learning Research, University of Turku, Turku
Az együttműködésünk többirányú. Lehtinen prof. a Finn Tudományos Akadémia pedagógiai kutatásait irányító testület vezetője. Korábban az EARLI elnöke volt, és ő volt a Csapó Benő által szervezett I. Országos Neveléstudományi Konferencia (MTA, Budapest) egyik meghívott előadója. 
Kapcsolattartó: Csapó Benő
 
Aleksandra Luczczynska 
University of Warsaw, Department of Clinical Psychology
A kultúraközi kutatásokban végzett közös munka az 1990-es évek közepe óta tart. Közös érdeklődési terület: egészségmagatartás, változás az egészségmagatartásban, annak pszichológiai modelljei. 
Kapcsolattartó: Pikó Bettina
 
Andrea Madarasova-Geckova 
Kosice Institute for Society and Health, PJ Safarik University in Kosice/Kassa
Az európai egészségszociológia területén végzett közös munka köt össze bennünket, elsősorban az ESHMS (European Society of Health and Medical Sociology) keretén belül, illetve a közös érdeklődési terület: egyenlőtlenségek a fiatalok egészségi állapotában és egészségmagatartásában. Több közös publikáció készült (előadás, folyóiratcikk). 
Kapcsolattartó: Pikó Bettina
 
Thomas Martens 
Deutschers Institut für Internationale Pädagogische Forschung, Frankfurt
Az elektronikus tesztelés során használt tesztek fejlesztéséért felelős koordinátor. Egy, az elektronikus teszteléssel kapcsolatos projekt keretében közös munka folyik. 
Kapcsolattartó: Molnár Gyöngyvér
 
Masao Norita 
Niigata University, Japán
Több mint húsz éve folytat közös tudományos munkát a két kutatócsoport; a TéT japán-magyar pályázatának keretében támogatta a kutatócserét. A vizuális rendszer morfológiájának pálykövetéses vizsgálata: a substantia nigra afferens és efferens kapcsolatainak tisztázásával kísérletet tesznek arra, hogy e struktúrát beillesszék az általuk körvonalazott vizuális hálózatba. Közös publikációkat is eredményezett a szakmai együttműködés. 
Kapcsolattartó: Benedek György
 
Guy Orban, Rufin Vogels 
Leuven-i Katolikus Egyetem Pszichologiai Intézet
A lelki működések agyi alapjaival, elsősorban a komplex vizuális működések neurális hátterével foglalkoznak egysejttevékenység, pszichofiziológiai vizsgálatok és PET tanulmányok kapcsán. Három munkatársa töltött el fejenként több évet ebben az Intézetben, fenti professzorok is többször jártak már Szegeden. 
Kapcsolattartó: Benedek György
 
Andreas Pehnke 
Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Philosophische Fakultät, Lehrstuhl Allgemeine Erziehungswissenschaft (Systematische/ Historische/ Vergleichende Pädagogik)
Az együttműködés elsősorban a reformpedagógia elméleti és történeti kérdéseire és a szocialista időszak neveléstudományának (NDK-Magyarország) összehasonlító vizsgálatára terjed ki. A munkakapcsolat több kölcsönönös szimpóziumi meghívás, közös publikáció keretében realizálódik. 
Kapcsolattartó: Németh András
 
Martin Potschka 
Universität Wien, Institut für Wissenschaft und Kunst. Republik Österreich
Martin Potschkával mint a kulturális és a kommunikatív emlékezet, a mémelmélet kutatójával tartjuk a kapcsolatot. Közös konferencia-részvétel, aktív munkakapcsolat, közös kutatási téma, több tanszéki kolléga számára publikálási lehetőség. 
Kapcsolattartó: Dombi Alice
 
Karel Rydl 
Universita Pardubice, Fakulta filozoficka, Katedra věd o výchově
A hosszabb ideje tartó munkakapcsolat elsősorban a reformpedagógiai kutatásokra terjed ki, ennek keretében több közös publikáció és konferencia szervezésére került sor. 
Kapcsolattartó: Németh András
 
Hanno Schmitt, Johanna Jakobi, Ulrike Pylarczyk 
Universität Potsdam
A hosszabb munkakapcsolat főbb területei: A filantropizmus magyar recepciója (Hanno Schmitt), a reformpedagógia és életreform a női szerep változásai (Johanna Jakobi), az életreform és reformpedagógia, a pedagógiatörténeti kutatás új módszerei-ikonográfiai vizsgálatok. Az együttműködés keretében közös publikációk, kutatási projektek és kölcsönös szimpóziumi meghívások szerepelnek. Hanno Schmitt tagja az ELTE Neveléstudományi Doktoriskola Pedagógiatörténeti Alprogram nemzetközi szakértői testületének. 
Kapcsolattartó: Németh András
 
Ehrenhard Skiera 
Universität Flensburg Department V. Institut für Schulpädagogik
Az 1980-as években létrejött munkakapcsolat, amely elsősorban a reformpedagógia elméleti és történeti kérdéseire terjed ki. Az együttműködés keretében számos közös kutatás (OTKA, TEMPUS), publikáció, monográfia (pl. Németh A.-Skiera E.: Reformpedagógia és az iskola reformja. Bp., 1989) tanulmánykötet (pl. Skiera, E. Németh, A. Mikonya Gy. (Hrsg.): Reformpädagogik und Lebensreform. Budapest, 2006), nemzetközi szimpózium (Reformpädagogik und Lebensreform 2003 október Eger) terjed ki. Ehrenhard Skiera tagja az ELTE Neveléstudományi Doktoriskola Pedagógiatörténeti Alprogram nemzetközi szakértői testületének. 
Kapcsolattartó: Németh András
 
Barry E. Stein 
Wake Forest University, Neurobiológiai és Anatómiai Intézet (Winston Salem, USA)
A multiszenzoros információfeldolgozás neurológiai alapjainak kutatásával foglalkozik, multidiszciplináris szempontrendszerrel (anatómiai, élettani, viselkedéstani, percepciós megközelítések). Közös publikáció is született a szakmai kapcsolat eredményeként. 
Kapcsolattartó: Benedek György
 
Monica Taylor 
Főszerkesztő, Journal of Moral Education
A főszerkesztő felkérésére a kapcsolattartó neveléslélektannal összefüggő cikkek formájában rendszeres referálója a Journal of Moral Education c. folyóiratnak. 
Kapcsolattartó: Vajda Zsuzsanna
 
Heinz-Elmar Tenorth, Ulrike Mietzner, Jürgen Schriewer 
Humboldt Universität zu Berlin, Philosophische Fakultat IV. Abteilung Historische Pädagogik; Abteilung Vergleichende Erziehungswissenschaften
Az 1990-es évek eleje óta fennálló tudományos munkakapcsolat, amely elsősorban az ELTE Humboldt Universität közvetlen egyetemközi kapcsolatainak, továbbá a DAAD, illetve az elmúlt évben megkötött ERASMUS szerződés keretében valósul meg. Az együttműködés során több közös kutatási projekt (Erziehungswissenschaft in Mitteleuropa, Lebensreform und Reformpädagogik) és tudományos szimpózium (2000: Budapest/Keszthely, 2004 Berlin) került megrendezésre. Főbb területek: a neveléstudomány tudománytörténete, életreform és reformpedagógia, a német-magyar tudományfejlődési folyamatok összehasonlító vizsgálata, a pedagógusszakmák és szakmai tudástartalmaik kibontakozásának történeti folyamatainak összehasonlító vizsgálata, pedagógiai történeti antropológia. Heinz-Elmar Tenorth tagja az ELTE Neveléstudományi Doktoriskola Pedagógiatörténeti Alprogram nemzetközi szakértői testületének. 
Kapcsolattartó: Németh András
 
Georg Theunissen 
Universität Halle
Súlyosan értelmi fogyatékos személyek deinstitualizációjának elindítója Németországban. Fontos kutatási területe a felnőttek integrációja. Többször járt Budapesten előadásokat tartani. 
Kapcsolattartó: Radványi Katalin
 
Stella Vosniadou 
Graduate Studies in Cognitive Science, National Capodistrian University, Athens
Vosniadou professzor a fogalmi váltás egyik legismertebb kutatója. A PISA Complex Problem Solving munkacsoport tagjaként dolgozunk együtt. Szegeden 1999-ben járt, és az I. ONK előadója volt 2001-ben. 
Kapcsolattartó: Csapó Benő
 
Wioletta Walenczyk 
Varsó-i Nencki Intézet (korábbi Konorski-Intézet)
Az intézetben magas szinten foglalkoznak a lelki működések idegi alapjaival. Benedek György és Walenczyk professzor között államközi egyezmény biztosítja a folyamatos munkakapcsolatot. Ennek kapcsán Dr. Walenczyk Szegeden járt, az SZTE több munkatársa pedig Varsóban. 
Kapcsolattartó: Benedek György
 
Thomas Ashby Wills 
Albert Einstein College of Medicine, Bronx, NY, USA
Az egészségmagatartás motivációinak kultúraközi kutatásában vettünk részt közösen, azóta tart a munkakapcsolat. Közös előadás tartása Budapesten, illetve publikáció fémjelzi az együttműködést. Az egészségpszichológia egyik legismertebb alakja az USA-ban és világszerte, főként a társas támogatás, az egészségmagatartás társas befolyásoltsága terén. 
Kapcsolattartó: Pikó Bettina
 
Michael Winkler, Ralf Koerrenz 
Friedrich-Schiller-Universität Jena Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften Insitut für Erzeihungswissenschaften, Lehrstuhl für Allgemeine Pädagogik und Theorie der Sozialpädagogik; Lehrstuhl für Historische Pädagogik und Erziehungsforschung
Az ERASMUS keretében megvalósuló munkakapcsolat oktató-hallgató cserére és közös pedagógiaitörténeti kutatásokra és publikációkra, továbbá közös tantárgyi programok kialakítására terjed ki: Reformpedagógia, életreform, a német neveléstudomány magyar recepciója és pedagógiai történeti antropológia területén. 
Kapcsolattartó: Németh András
magyar