Szegedi Tudományegyetem - Csongrád Megyei Szak- és Szakmai Szolgáltató Intézet
II. PEDAGÓGIAI ÉRTÉKELÉSI KONFERENCIA PÉK 2004

A "PEDAGÓGIAI ÉRTÉKELÉS 2004" KONFERENCIA RÉSZLETES PROGRAMJA
 

2004. február 19. (csütörtök)
  9.30 - 10.50 Regisztráció
A "Rendezvényház" KHt. előterében (6726 Szeged, Közép fasor 1-3. Tel: 62/431-499)
11.00 - 11.10 Megnyitó
Köszöntő: Bali Ferencné ügyvezető igazgató, "Rendezvényház" Kht., Szeged
Megnyitó: Dékány Imre akadémikus, tudományos rektorhelyettes, Szegedi Tudományegyetem
11.10 - 11.50 Értékelés és differenciált fejlesztés
 • Az MTA-SZTE Képességkutató Csoport 2003-ban új kutatási programot indított a hátrányos helyzetű tanulók értékelése és differenciált fejlesztése érdekében. A több évre tervezett programban az értékelés több egymásra épülő szintje jelenik meg: a tanulók értékelése, az egyes fejlesztő programok hatásának mérése, az iskola által hozzáadott érték becslése és a kutatási eredmények alkalmazásából származó globális hozzáadott érték becslése. Az előadás a kutatási program elméleti kereteit mutatja be.
Előadó: Csapó Benő egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék
11.50 - 12.00 Szünet
12.00 - 12.40 Informatikai kultúra és esélyegyenlőség - az OECD-OM roma oktatási Informatikai program fejlesztő módszerei
 • Az OECD második nemzetközi oktatási informatikai kutatása "Információs és kommunikációs technológiák: oktatáspolitikai kihívások" ("ICT: Policy Challegnes for Education") címmel, 2003-2005 között zajlik. Ennek keretében került sor az esélyegyenlőséget informatikai eszközökkel elősegítő program beindítására, melynek célja olyan oktatási módszerek kidolgozása, amelyek a számítógéppel segített tanítás és tanulás eszközeivel hatásosan fejlesztik a szociális hátrányokkal küszködő roma fiatalok önálló tanulási képességeit, kognitív és logikai képességeit, kifejezőkészségét és az informatikai eszközök használatával kapcsolatos kommunikációs kompetenciáit.
Előadó: Kárpáti Andrea egyetemi docens, ELTE TTK, Multimédiapedagógiai és Oktatástechnológiai Központ
12.40 - 13.20 BeszédMester
 • AZ MTA - SZTE Mesterséges Intelligencia Tanszéki Kutatócsoport elkészítette a BeszédMester szoftvert, amely az olvasásfejlesztésre és bizonyos beszédterápiákra használható. A szoftver valós időben ismeri fel a beszédhangokat, így segíti a fonéma - graféma megfeleltetések tanulását. Játékos feladatok segítségével lehetőséget ad a program a fonológiai tudat kialakításához, amely mind a hangos, mind a néma értő olvasás alapjául szolgál. A szoftver segítségével végezhető olvasástanuláshoz nem kell informatikai elméleti vagy gyakorlati tudás, a tanulótól csak az egérhasználat ismeretét várja el a program, amely 2004. március 1-jétől ingyen letölthető az Internetről. Az előadás bemutatja a szoftver működését, valamint ismerteti alkalmazhatóságának egyes területeit.
Előadó: Bácsi János igazgató, SZTE Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar Gyakorló Általános Iskolája
13.20 - 14.40 Ebédszünet
14.40 - 15.20 Anyanyelvi tudatosság, beszédfeldolgozás, diagnosztikai lehetőségek
 • Az előadás röviden áttekinti az anyanyelv-elsajátítás folyamatát, az ismert és a még kutatandó területeket. Hangsúlyozottan foglalkozik a beszédfeldolgozás folyamatával, mind a hangzó beszéd, mind az írott anyanyelv tekintetében. Összefüggéseket határoz meg a beszéd- és nyelvfeldolgozás, valamint a tanulási folyamatok működése között. Kitér a diagnosztizálási lehetőségekre.
Előadó: Gósy Mária tanszékvezető egyetemi tanár, ELTE BTK Fonetika Tanszék
15.20 - 16.00 A középiskolai írásbeli felvételi anyanyelvi feladatai tesztelméleti szempontból
 • Ebben a tanévben már a nyolc, hat és négy évfolyamos középiskolák is rendezhetnek egységes írásbeli felvételi vizsgákat. Milyenek az anyanyelvi felvételi feladatlapjai? Hogyan teljesítenek a felvételizők, és hogyan az országos minta tanulói? Mely feladattípusok illeszkednek legjobban a felvételi célkitűzéseihez?
Előadó: Vidákovich Tibor egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék
16.00 - 16.20 Szünet
16.20 - 17.00 A képességek fejlődésének kritériumorientált diagnosztikus feltárása
 • Az eredményesebb képességfejlesztés feltétele, hogy ismerjük optimális működésük kritériumait. Ennek alapján kritériumorientált és diagnosztikus értékelő eszközökkel rendelkezzünk, és részletesen ismerjük a fejlődés országos helyzetét.
Előadó: Nagy József egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék
18.00 Svédasztalos vacsora
2004. február 20. (péntek)
9.00 - 9.40 Világ - Nyelv Program
 • A Világ - Nyelv, az idegennyelv-oktatás fejlesztésének kormányprogramja olyan kezdeményezéseket foglal össze, melyek megvalósulásával, az Oktatási Minisztérium segítségével az oktatás minden területén jelentősen emelkedik majd a nyelvtudás szintje. Ez létfontosságú mind hazai, mind nemzetközi szempontból, hiszen nyelvismeret nélkül nem élhetünk azokkal a lehetőségekkel sem, amelyeket az Európai Unióhoz való csatlakozásunk nyújt. Az előadás a program közoktatást érintő, legjelentősebb intézkedéseit foglalja össze. Ilyenek a nyelvi előkészítő évfolyam, a 2004-es pályázati csomag és a Nyelvtanulás Éve (középiskolai nyelvi vetélkedő).
Előadó: Medgyes Péter helyettes államtitkár, Oktatási Minisztérium
  9.40 - 10.20 Angol és német nyelvi készségek fejlettsége 6. és 10. évfolyamon
 • A 2003 áprilisában lebonyolított országos idegen nyelvi készségmérés eredményei.
Előadó: Józsa Krisztián egyetemi tanársegéd, Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék
10.20 - 10.40 Szünet
10.40 - 11.20 A kétszintű angol nyelvi érettségi szakmai újdonságai
 • Az előadás összefoglalja, hogy az új típusú, 2005-ben bevezetendő idegen nyelvi érettségi mennyiben tükrözi a nyelvtudásmérés európai normáit és elveit, és mennyiben újszerű a korábbi érettségi vizsgához képest. Ezt egészítik ki a tavaly májusban lebonyolított próbaérettségi legfőbb tanulságai.
Előadó: Major Éva egyetemi adjunktus, ELTE Angol-Amerikai Tanszék, Tanárképző Központ mb. vezetője
11.20 - 12.00 A nulladik évfolyamra belépő gimnazista tanulók szövegértésének kontextuális elemzése
 • A kontextuális elemzés módszertanának alkalmazása a pedagógiai mérésekben. Az összefüggésvizsgálatokban rejlő hibalehetőségek.
Előadó: Kindrusz Pál mérési szakértő, Debrecen
12.00 - 13.30 Ebédszünet
13.30 - 14.10 Az önszabályozó tanulás és az iskolai eredményesség
 • Az iskolai eredményesség az értelmi képességek mellett más, nem kognitív jellegű képességek függvénye is. Az önszabályozó tanulás elmélete a tanulás folyamatában szerepet játszó készségek, képességek komplex rendszerbe szerveződésének területét öleli fel. Az előadás az önszabályozó tanulás egyes komponensei, és a tanulmányi eredményesség közötti összefüggések elemzését mutatja be.
Előadó: Molnár Éva egyetemi tanársegéd, Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék
14.10 - 14.50 Alkalmazható versus iskolai tudás
 • Napjainkban egyre hangsúlyosabb szerepet kap az ismeretek alkalmazhatóságának, transzferálhatóságának szerepe. A bemutatásra kerülő kutatás célja illeszkedik ebbe az irányvonalba. Az előadás egyrészről áttekinti azt, hogy tanulók mennyire és hogyan tudják alkalmazni az iskolában tanultakat mindennapi problémák megoldásában, másrészről azt, hogy különböző tényezők (képességek, háttérváltozók, stb.) hogyan befolyásolják a diákok életszerű helyzetekben történő problémamegoldását.
Előadó: Molnár Gyöngyvér egyetemi tanársegéd, Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék
14.50 - 15.20 Szünet
15.20 - 16.00 Az ismeretek tanulását és a tudás alkalmazását segítő tanítási módszerek és tanulási technikák
 • Az előadás a fogalomtanítás hagyományos módszerei mellett bemutatja azokat a tanítási módszereket és tanulási technikákat, amelyek a fogalmi fejlődést és a fogalmi váltást vizsgáló pszichológiai és pedagógiai kutatások alapján eredményesen segíthetik az ismeretek értelmes elsajátítását és a tudás új szituációkban történő alkalmazását.
Előadó: Korom Erzsébet egyetemi adjunktus, Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék
16.00 - 16.40 Kísérlet az analógiás gondolkodás tanterv- és terület-specifikus fejlesztésére
 • Az előadás a biológia tantárgy célkitűzéseiből kiinduló, annak anyagába integrált gondolkodásfejlesztő programot és kipróbálásának fontosabb tanulságait mutatja be.
Előadó: Nagy Lászlóné egyetemi adjunktus, SZTE TTK Biológiai Szakmódszertani Csoport
18.00 Zenés vacsoraest
2004. február 21. (szombat)
10.00 - 10.40 E-learning
 • Az előadó Szegeden él, miközben egy amerikai egyetemen tanít. Mindez már nem távoli jövő, hanem létező valóság. Előadásában saját munkáján, gyakorlati tapasztalatain keresztül mutatja be, milyen az e-learning működése egy virtuális egyetemen.
Előadó: Elizabeth Bruch egyetemi tanár, School of Education, Capella University
10.40 - 11.20 Metakognícióra alapozott iskolai fejlesztő program
 • 2004 tavaszán a matematika és az olvasásmegértés területén, olyan fejlesztő program indul négy iskolában, amely: tanórai környezetben zajlik, több szempontból újszerű, metakognitív gondolkodást fejlesztő feladatokat tartalmaz, váltakozva egyéni és csoportmunkát igényel a tanulóktól. Az előadás bemutatja a program elméleti hátterét, a külföldi tapasztalatokat, a fejlesztő feladatok rendszerének felépítését és néhány konkrét feladatot.
Előadó: Csíkos Csaba egyetemi adjunktus, Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék
11.20 - 12.00 Kisebbségi attitűdök szociodemográfiai háttere tanárszakos hallgatóknál
Előadó: Géczi János egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem, Oktatásmódszertani Tanszék, az Iskolakultúra főszerkesztője; Huszár Zsuzsanna egyetemi adjunktus, Pécsi Tudományegyetem; Sramó András főiskolai docens, Pécsi Tudományegyetem
12.00 - 12.15 Zárszó
A konferenciát zárja Csapó Benő egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék
12.15 Ebéd

 

A korábbi konferenciák programja:    2003 | 2004 | 2005