Útutató a pedagógia szakos szakdolgozatok elkészítéséhez

 

A pedagógia szakos szakdolgozattal a hallgató azt bizonyítja, hogy tanulmányai során elsajátította azokat a módszereket, amelyekkel képes pedagógiai problémák megragadására, elemzésére, valamint önálló tudományos eredmények megfogalmazására és bemutatására.

Az írásbeli bírálat általában ne legyen több, mint egy nyomtatott oldal, és lehetőség szerint a következő szempontokra terjedjen ki:

a) A dolgozat témája, a munka szakmai értéke, szaktudományi hitelessége A szakdolgozattal szemben alapvető elvárás, hogy önálló kutatási kérdést fogalmazzon meg, és a hallgató igazolja a kérdés vizsgálatának létjogosultságát. A szakdolgozat csak akkor fogadható el, ha tartalmaz önálló kutatási eredményt és nem tartalmaz plágiumot.

b) A szakirodalom ismerete és idézése A hallgatónak ismernie kell az adott témakör legfontosabb magyar nyelvű irodalmát, a szakirodalom által megfogalmazott elméleti alapvetéseket és az esetleges kérdéseket, problémákat. Szakdolgozatát el kell helyeznie a korábbi eredmények között, történeti dolgozat esetén vázolja fel a tér- és időbeli hátteret is.

c) A források, a minta és a kutatási módszerek Az értékelésnek ki kell térnie arra, hogy a források elégségesek és megfelelőek-e a téma elemzéséhez. A minta nagysága és a mérőeszközök megfelelőek-e? A kutatási módszerek alkalmasak-e a szakdolgozat célkitűzéseinek elérésére?

d) Az elemzés és az eredmények bemutatása A hallgatótól elvárható, hogy az elemzése során használja a téma feldolgozásához használható kutatási módszereket, és, ha szükséges, számítógépes programokat. Ha a szakdolgozat témája megkívánja, akkor táblázatokat és ábrákat használjon. Az eredmények megfogalmazásának egyértelműnek kell lennie, és meg kell válaszolnia a kutatás elején megfogalmazott kérdéseket. A következtetéseknek helyeseknek és megalapozottaknak kell lenniük.

g) A szakdolgozat szerkezete, nyelvi megformálása, stílusa, esztétikai megjelenése A szakdolgozatnak tartalmaznia kell az elvárható tartalmi részeket: címlap, tartalomjegyzék, bevezetés, a kutatási kérdések megfogalmazása, a szakirodalmi háttér, a források és a kutatási módszerek bemutatása, az elemzés és az eredmények bemutatása, a következtetések megfogalmazása, a befejezés és az irodalomjegyzék, illetve a függelékek. A hallgatónak ismernie és használnia kell a témájához kapcsolódó pedagógiai szakkifejezéseket. A szakdolgozatot igényes magyarsággal kell megírni. Elvárható a szövegszerkesztő szakszerű használata, hibátlan magyar karakterekkel való írás, az illusztrációkban a reklámgrafikai effektusok és a harsány megoldások kerülése, a mértéktartó akadémiai stílus. A szakdolgozat főszövegének terjedelme legalább 2 ív (80.000 leütés); meg kell felelnie a BTK által támasztott feltételeknek (határidő és formai elvárások).

i) Az idézés és a hivatkozások A szakdolgozótól elvárható, hogy minden szükséges esetben hivatkozzon forrásaira, ezek a hivatkozások szakszerűek legyenek, és álljanak összhangban az irodalomjegyzékkel. A hivatkozások és az irodalomjegyzék elkészítésekor a Magyar Pedagógia stíluslapja az irányadó.

Az írásbeli véleménynek, a szöveges értékelésnek nem feltétlenül kell mindezekre részletesen kitérnie, de az értékítéletnek, az osztályzatnak mindezekre tekintettel kell lennie. Az indoklást illetően alapelv, hogy amíg a pozitív észrevételek önmagukban megállnak, vagy alátámasztásukra elég lehet néhány példa, a negatív megállapításokat indokolni, a súlyosan elmarasztaló megállapításokat a konkrét problémák megjelölésével bizonyítani kell a bírálatban. Az írásbeli bírálatnak egy, a szakdolgozat témájához kapcsolódó kérdéssel kell zárulnia.

A dolgozatok értékelése ötfokozatú skálán történik, a következők szerint:

Jeles a dolgozat, ha minden előírásnak, alapelvnek, normának megfelel, eredeti és önálló munka.

a dolgozat, ha néhány tekintetben nem követi az előírásokat, kisebb szakmai hibákat tartalmaz.

Közepes a dolgozat, ha sok tekintetben nem követi a szakmai normákat, súlyos hibák találhatók benne.

Elégséges a dolgozat, ha nagyobb részt problematikus, de tartalmaz önállóan értékelhető, jól megoldott részfeladatokat.

Elégtelen a dolgozat, ha önálló munkát nem tartalmaz, ha plágiumot tartalmaz, ha súlyos hibái vannak, ha teljes mértékben elfogadhatatlan.

Amennyiben a két bírálat között több mint egy osztályzat különbség van, a vizsgabizottság elnöke külön is figyelmet fordít az eltérések okainak kiderítésére és a konszenzus kialakítására.

A webhelyet a Drupal - egy nyílt tartalomkezelő rendszer - működteti