Részletes szakmai program

2010. november 6. (szombat) 09.00-10.30

Szimpóziumok
Drámapedagógiai és színházi nevelési kutatások
 
Elnök: Novák Géza Máté
Opponens: Trencsényi László
Benczúr I. teremDICE „Drama Improves Lisbon Key Competences in Education” – „A drámapedagógia hatása a lisszaboni kulcskompetenciákra” (Cziboly Ádám)
A drámapedagógia hatása tizenévesek értékorientációjára. Egy színházi nevelési program működése az osztályteremben (Novák Géza Máté)
A Kerekasztal színházi nevelési előadásainak hatása a marginalizálódó fiatalok demokratikus attitűdjére (Fernezelyi Bori, Váradi Luca)
Beavató Színház (Honti György)
A drámapedagógia mint az irodalomtanítás megújításának eszköze (Tölgyessy Zsuzsanna)
Hallgatók eredményessége az átstrukturálódó felsőoktatásban
 
Elnök: Pusztai Gabriella
Opponens: Nagy Krisztina
Budapest teremVégzett hallgatók és a diplomás pályakövető rendszer (Fónai Mihály)
Alapdiploma – a Bologna sikere? (Marton Melinda)
Értékválság és értékváltás a tanárképzős hallgatók világában (Jancsák Csaba)
A hallgatók tanulmányi karrierterveinek összefüggése a családalapítási szándékkal (Engler Ágnes)
A prozopográfiai módszer az oktatástörténet-írásban
 
Elnök: Nagy Péter Tibor
Opponens: Karády Viktor
Mozaik teremA prozopográfiai módszer az oktatástörténet-írásban (Nagy Péter Tibor)
Az idegen nyelvi orientáció társadalmi összefüggései – történetszociológiai elemzés a bölcsésztanárok körében (1895-1945) (Biró Zsuzsanna Hanna )
Tanulmányi időfaktorok és tanulmányi eredményesség összefüggései – a pécsi bölcsészkar példája (Fekete Szabolcs)
A Kemény Zsigmond Gimnázium tanári karának prozopográfiai vizsgálata (1891-1951) (Bara Zsuzsanna)

 

2010. november 6. (szombat) 09.00-10.30

Tematikus előadások
Pályaorientáció és pályaválasztás
 
Elnök: Csíkos Csaba
Margaréta teremA hangszeres gyakorlás szerepe a zenei tehetségek sikerességében (Rózsáné Szabó Dóra)
A tanulmányi versenyek tanári szemmel (Bacsa Éva)
Egy pályaválasztási mérési kísérlet tapasztalatai és az eredmények regionális összevetése (Bodnár Éva, Sass Judit)
Szolidaritás vagy önérvényesítés? (Paramedikális pályát választott fiatalok értékprioritásai) (Tóth Timea, Mészáros Judit)

 

2010. november 6. (szombat) 09.00-10.00

Poszterbemutatók
A szocializáció és személyiségfejlesztés különböző aspektusai, színterei
 
Elnök: D. Molnár Éva
Andrássy teremA korai fejlesztés közelmúltjának története a változó gyermekkép tükrében (Magyar Adél)
A televíziózás hatásai a cigány gyermekekre (Zsigmond István)
Új utak a fiataloknak szánt zenei ismeretterjesztésben – az elektronikus médiumok szerepe, a nevelő (műsorvezető) kommunikációja. (Morva Péter)
Állampolgári kompetenciát fejlesztő program megítélése és a megítélők szemlélete szakiskolai tanulók körében (Farkas Olga)
Aktív állampolgárságra nevelés az iskolában (Tóth Györgyi)
Serdülőkori én-történetek mintázatai és tanulásban betöltött szerepük (Tókos Katalin)
Tanulási nehézségekkel küzdő fiatalok a pályaválasztás küszöbén (Groniewsky Judit, Fehér Ágota)
Modellértékű szakképző intézmények a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedéséhez (Jármai Erzsébet Mária)
Egyéni tanácsadás szerepe felsőoktatásban tanuló hallgatók életvezetésének segítésében a Szegedi Tudományegyetemen (Katona Miklós, Szenes Márta)
A Debreceni Egyetem bölcsészhallgatóinak kulturális igényei (Kiss Virág)
Közösségi és hálózati tanulás az egyetemen: a Tenegen-projekt felsőoktatási tapasztalatai (Fodorné Tóth Krisztina, Hajdicsné Varga Katalin)
Gyermek és iskola
 
Elnök: Kéri Katalin
ElőtérRítusok az Úttörővezető c. neveléstudományi folyóiratban. 1953, 1963, 1973, 1983. (Darvai Tibor)
A Tanító c. neveléstudományi folyóirat ikonográfiai vizsgálata. 1963-1970. (Darvai Tibor)
A gyermeki jogok fogalmának kikristályosodása (Fodor László)
Mozaikok az OMFT (Országos Magyar Falusi Tehetségmentés ) versenyvizsgáiból 1942-1944 (Pornói Imre)
Egy birodalmi iskola: az arisztokratikus Kalksburg (Rébay Magdolna)
Zaklatás az iskolában - gyerekszemmel (Péntek Enikő)
A középiskolai rendszer és az átjárhatóság magyarországi és szászországi példák alapján (Lennerné Patkó Ildikó)
Változások szükséglete (Pető Ildikó)

 

2010. november 6. (szombat) 10.45-12.15

Szimpóziumok
A sajátos nevelési igényű tanulók mérés-értékelésének lehetőségei
 
Elnök: D. Molnár Éva
Opponens: Papp Gabriella
Benczúr I. teremA sajátos nevelési igényű tanulók mérés-értékelésének akadálymentesítése (D. Molnár Éva)
Halmozottan fogyatékos gyermekek nevelési igényei (Paless Eszter, Juhász Ágnes, Kálmán Zsófia)
SNI-gyermekek számítógépes segítésének múltja, jelene és jövője (Zsiák Gergő Pál)
Segítő programcsomag SNI-gyermekek számára a számítógéphasználat elsajátításához (Miksztai-Réthey Brigitta)
Oktatásirányítás, az oktatáspolitikát formáló aktorok
 
Elnök: Fehérvári Anikó
Opponens: Bajomi Iván
Budapest teremÉrdekegyeztetés az oktatásban (Fehérvári Anikó, Kállai Gabriella)
Helyi és intézményi szintű oktatásirányítási folyamatok (Imre Annna)
A tanulószám-csökkenésre reagáló helyi oktatáspolitikák (Györgyi Zoltán)
Oktatásirányítás és rendszerintegráció (Török Balázs)

 

2010. november 6. (szombat) 10.45-12.15

Tematikus előadások
Testnevelés-pedagógia
 
Elnök: Pap-Szigeti Róbert
Mozaik teremTestnevelés tanítás a YouTube-bal – pedagógiai érték a társadalmi médiában (Tímár Sára, Kokovay Ágnes, Kárpáti Andrea)
Az interakció sajátosságai testnevelés órán tanítójelöltek és tanulók között (Kiss Zoltán)
Felsőoktatás és felnőttoktatás
 
Elnök: Pusztai Gabriella
Margaréta teremMagyar Bologna-implementációk (Szolár Éva)
A felnőttképzési szakértők szerepe a felnőttképzési programok akkreditációs eljárásában (Dancsó Tünde)
A Dél-Alföldi Régió felnőttképzési intézményeinek működési jellemzői (Farkas Éva)
Az előzetes tudásszint felmérés mint módszertani kihívás a magyar felnőttképző intézmények számára (Benkei Kovács Balázs)

 

2010. november 6. (szombat) 12.45-14.15

Szimpóziumok
A tehetségtől a produktív kiválóságig
 
Elnök: Vass Vilmos
Opponens: Báthory Zoltán
Budapest teremA tehetséggondozás hazai és nemzetközi komparatisztikai kutatása (Vass Vilmos)
A tehetség tudományos paradigmái (Nahalka István)
A produktív kiválóság értelmezése a társadalmi-gazdasági magatartásban (Dobó István, Perjés István)
A konnektivista oktatásmódszertan eszközei a tehetséges tanulók oktatásában (Virányi Anita, Ollé János)
Fiume a dualizmus kori magyar oktatástörténetben
 
Elnök: Kéri Katalin
Opponens: Simonné Pallós Piroska
Benczúr I. teremFiumei tanárok és diákok emlékiratai – Személyes iratok felhasználása a neveléstörténeti kutatásokban (Takács Zsuzsanna)
A fiumei közép- és felsőfokú kereskedelmi iskola tanulóinak társadalmi összetétele a dualizmus időszakában (Nagy Adrienn)
Az egészségnevelés helyzete a fiumei középiskolákban a 20. század első felében (Pusztafalvi Henriette)
Egy sajátos nevelési intézmény: A Fiumei Magyar Királyi és Állami Tengerészeti Akadémia (Belovári Anita)

 

2010. november 6. (szombat) 12.45-14.15

Tematikus előadások
Empirikus neveléselméleti kutatások
 
Elnök: Golnhofer Erzsébet
Mozaik teremA kábítószer-fogyasztás megelőzésének és csökkentésének iskolai módszerei (Mátóné Szabó Csilla)
Az iskolai erőszakkal kapcsolatban előforduló magatartásminták (Vassné Figula Erika)
Az osztályklíma és az iskolai zaklatás összefüggései egy kérdőíves vizsgálat tükrében (Buda Mariann)
A nevelési stílus, az agresszív magatartás és az érzéketlenérzelemmentes vonások kapcsolata gyermek- és serdülőkorban (Pataky Nóra)
Inkluzív nevelés
 
Elnök: Forray R. Katalin
Margaréta teremMultikulturalizmus és pedagógia (Jenei Teréz)
Státusszal rendelkező menekült gyermekek oktatási-nevelési valósága 2010-ben Magyarországon (Bukus Beatrix, Sikó Dóra)
Tanoda-típusú intézmények működésének, tevékenységének elemzése (Németh Szilvia, Lannert Judit)
Eredmények és problémák a roma gyerekek iskolai integrációjának folyamatában Nyíregyházán (Kerülő Judit)

 

2010. november 6. (szombat) 14.30-15.30

Záróünnepség
(Budapest terem)

Csapó Benő: Az ONK szerepe a magyarországi neveléstudományi kutatások fejlesztésében - az első tíz konferencia értékelése

Pálinkás József: A társadalomtudományok felelőssége a 21. századi problémák megoldásában

Csíkos Csaba és Németh András: Az ONK 2010 zárása és az ONK 2011 meghirdetése
 

Az oldalt eddig 167740 alkalommal tekintették meg. Utoljára frissítve: 2010.10.31.