Részletes szakmai program

2010. november 5. (péntek) 09.00-10.30

Szimpózium
Mérés és vizuális művészeti nevelés
 
Elnök: Illés Anikó
Opponens: Gaul Emil
Budapest teremMérésre alkalmas feladatok megkülönböztetése a vizuális kultúra tantárgy példáin keresztül (Pallag Andrea)
Kísérleti projekt mérési tervei a Mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy korszerűsítéséhez és korábbi bevezetéséhez (Bényei Judit)
A mérés problémája a művészeti befogadás kutatásában (Illés Anikó)
A gyermekrajztól a vizuális kommunikációig – egy képességrendszer iskolai fejlődésének vizsgálata 6-12 éves korban (Kárpáti Andrea, Gaul Emil)

 

2010. november 5. (péntek) 09.00-10.30

Tematikus előadások
Egészségnevelés, egészségfejlesztés, mentálhigiéné
 
Elnök: Szabolcs Éva
Margaréta teremAz alultápláltság hatásának rajzelemzésen keresztül végzett felmérése a gyermek kognitív fejlődésére. Korai tapasztalataink (Deé Kitti, Lelovics Zsuzsanna)
Az egészség és a betegség szociális reprezentációja 10-12 éves gyermekeknél (Lele Anita)
Iskolák egészségfelfogása és mentálhigiénés szemléletmódja interjúk tanulsága szerint (Deutsch Krisztina)
Munkahelyi egészségfejlesztés (Hidvégi Péter)
Pedagógiai értékelés az oktatási rendszer különböző szintjein
 
Elnök: Vidákovich Tibor
Benczúr I. teremAz óvoda-iskola átmenet szelekciós mechanizmusa egy megyeszékhelyen (Hricsovinyi Julianna, Józsa Krisztián)
Az osztálylétszám és a teljesítmények összefüggéseinek elemzése az iskolai longitudinális program adatbázisa alapján (Csapó Benő, Tóth Edit)
Diagnosztikus értékelés az 1-6. évfolyam angol nyelvóráin (Hild Gabriella, Nikolov Marianne)
A társadalomismereti oktatás hatékonyságának mérése szociális munkás hallgatók körében (Benkő Brigitta)
Összehasonlító pedagógiai kutatások
 
Elnök: Kozma Tamás
Mozaik teremÁllamvizsga, iskola, memorizálás… A magyar tanulásmodell feltárása és összevetése az amerikai és kínai eredményekkel (Sebestyén Nóra)
Az iskolaelhagyás jelensége Japánban (Erős Petra , Gordon Győri János)
A finnországi oktatás világa a magyar szaksajtóban (Gál Attila)
A dán tanárképzés problémái és paradigmái az ezredfordulótól napjainkig (Hercz Mária)

 

2010. november 5. (péntek) 09.00-10.00

Poszterbemutatók
Felsőoktatás, pedagógusképzés és a pedagógusok
 
Elnök: B. Németh Mária
ElőtérPedagógusképzés - pedagógus személyiség (a kompetencia-alapú oktatás kérdései) (Szebeni Rita)
Tanár szakos hallgatók személyiségfejlesztése csoportanalízis módszerével (Tóth-Márhoffer Márta)
Tanár szakos egyetemisták episztemológiai meggyőződéseinek vizsgálata (Barassevich Tamás)
Állandó oktatásfejlesztési kihívás: kompetens pedagógusképzés és továbbképzés megvalósítása (Bodoni Ágnes)
Hálózatfejlesztés és innováció a szakmai pedagógusképzésben (Benedek András, Berki Éva)
A művészeti alkotás és befogadás egységének a megteremtése az ELTE PPK múzeumpedagógiai szakirányú képzés keretében (Foghtűy Krisztina, Sipos Endre)
Terek a campus-on (Pataki Gyöngyvér)
Pedagógus 2010 kutatás (Lannert Judit, Gáti Annamária)
Az áramlatélmény szerepe a pedagógusi pályaszocializációban (Kádár Annamária, Bodoni Ágnes)
A flow-élmény gyakoriságának vizsgálata az óvodában és elemi oktatásban tevékenykedő pedagógusok körében (Kádár Annamária, Somodi Hajnal)
Tanári burn-out és protektív faktorai (Sági Andrea)
Kutatás-módszertani és oktatás-módszertani innovációk, tantárgy-pedagógiai kutatások
 
Elnök: Józsa Krisztián
Andrássy teremNeveléstudományi műhelykutatás dimenziói (Brezsnyánszky László, Bicsák Zsanett Ágnes)
A vallásos mozgalmak és pszicho-csoportok pedagógiai hatásának vizsgálata (Mikonya György, Szarka Emese, Pirka Veronika)
Az oktatás posztmodern kihívásainak társadalomfilozófiai megalapozása (Szabó Anita)
Alvási apnoe szindróma kezelésére alkalmazott légsín terápia hatása a tanulási, emlékezeti funkciókra és a szorongásra (Csábi Eszter)
Infokommunikációs akadálymentesítés, avagy egyenlő esélyű hozzáférés a neten fellelhető információkhoz (Vigh György)
Hagyományközvetítés tankönyvvel (?) (Hagyományőrző ismereteket tartalmazó tankönyvek elemzése az általános iskola 5-8. évfolyamán) (Gécziné Laskai Judit)
A környezettani ismeretek szerepe a természettudományos tantárgyak oktatásában. (Kónya György, Revákné Markóczi Ibolya)
Metafogalmi ismeretek egy kémiatankönyvben (Tóth Zoltán)
A testnevelés és sport műveltségterület megújulási lehetőségei, a jövőorientált-egészségtudatos életvezetés kompetencia bevezetésének szükségszerűsége (Vass Zoltán)
Földrajzoktatásunk a szaktanárok szemszögéből – egy kérdőíves felmérés tanulságai (Ütőné Visi Judit)
Új pedagógiai módszerek bevezetése a Széchenyi István Egyetemen (Baróti Enikő, Mészáros Attila)

 

2010. november 5. (péntek) 10.45-12.15

Szimpóziumok
Ideológiák
 
Elnök: Sáska Géza
Opponens: Nagy Péter Tibor
Budapest teremA pszichológia mint a nevelés eszmei hivatkozási kerete (Pléh Csaba)
A gyermek mint az ideológiák hordozója (Pukánszky Béla)
Az oktatás és az oktatáspolitika közgazdasági ideológiái (Polónyi István)
Szakma-politikai ideológiák (Sáska Géza)
Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrációjának problémavilága
 
Elnök: Józsa Krisztián
Opponens: Mesterházi Zsuzsa
Benczúr I. teremIntegráció, inklúzió nemzetközi nézőpontból (Papp Gabriella)
Integráltan és szegregáltan beiskolázott 1. osztályos, enyhén értelmi fogyatékos tanulók készségfejlettségének összehasonlítása többségi tanulókéval (Józsa Krisztián, Fazekasné Fenyvesi Margit)
Enyhén értelmi fogyatékos, 4–6. osztályos gyermekek többségi osztályba történő beilleszkedésének vizsgálata szociometriával (Szekeres Ágota)
Harmadikos, integrált és szegregált osztályba járó, enyhén értelmi fogyatékos tanulók készségfejlettségének összehasonlítása (Józsa Krisztián, Szabó Ákosné)
Az affektív területek diagnosztikus mérése az iskola kezdő szakaszában
 
Elnök: Zsolnai Anikó
Opponens: Vidákovich Tibor
Mozaik teremA tanulás tanulásának keretei (Habók Anita)
Az egészségműveltség, egészségmagatartás diagnosztikus mérése az 1-6. évfolyamon (Nagy Lászlóné)
A szociális készségek és képességek mérési lehetőségei (Zsolnai Anikó , Kasik László)
Az állampolgári kompetencia mérésének és értékelésének elméleti keretei (Kinyó László)

 

2010. november 5. (péntek) 10.45-12.15

Tematikus előadások
Információs-kommunikációs technológiák
 
Elnök: Kárpáti Andrea
Margaréta teremEgyetemi és főiskolai hallgatók webes technológiahasználata a formális oktatáson kívül (R. Tóth Krisztina, Molnár Pál Viktor, Kétyi András)
A virtuális tanulási környezet, az IKT kompetencia és a tanulási stílusok közti kapcsolat nyelvtanulók körében (Kétyi András)
Egymásbaágyazott tudásépítő diskurzusok az online közösségi térben (Molnár Pál Viktor)
Együttműködő tudásalkotó tanulás blog alapú hálózatos környezetben (Molnár Pál Viktor)

 

2010. november 5. (péntek) 13.00-14.30

Szimpóziumok
Számítógép-alapú tesztelés a gyakorlatban
 
Elnök: Molnár Gyöngyvér
Opponens: Vidákovich Tibor
Budapest teremPapír- és számítógép-alapú tesztelés összehasonlító vizsgálata kisiskolás diákok körében (Molnár Gyöngyvér, R. Tóth Krisztina , Csapó Benő)
Médiahatás vizsgálata teljesítményen alapuló mintafelosztás segítségével (R. Tóth Krisztina )
A tanulói teljesítménymérések hatása a tanítási folyamatra általános iskolában dolgozó pedagógusok nézetei alapján (Tóth Edit, Csapó Benő)
A kétszintű nyelvi érettségi tanítási-tanulási folyamatra gyakorolt hatása a tanárok nézetei alapján: egy online kérdőíves vizsgálat eredményei (Vígh Tibor)
Gyermekvédelem értékek és érdekek metszéspontjában
 
Elnök: V. Gönczi Ibolya
Opponens: Pornói Imre
Benczúr I. teremA gyermekvédelmi rendszer biztonsági és bizonytalansági faktorai – A lakásotthonokban élő gyermekek, fiatalok reintegrációs folyamátának elemzése (Homoki Andrea)
Iskolai zaklatás és kortárs bántalmazás előfordulási gyakorisága telepi körülmények között élő roma gyermekek körében (Jávorné Erdei Renáta)
Gyermekotthonból börtönbe? (Hegedűs Judit)
Gyermekotthonban és lakásotthonban élő gyerekek életkörülményekkel való elégedettsége (Gortka-Rákó Erzsébet)

 

2010. november 5. (péntek) 13.00-14.30

Tematikus előadások
A személyiségfejlődést befolyásoló tényezők
 
Elnök: Zsolnai Anikó
Margaréta teremÖsszevont tanulócsoportok a 21. században (Laki Tamásné)
A tanulók iskolai sikerének és kudarcának oki tényezői a tanárok gondolkodásában (Mogyorósi Zsolt)
Párkapcsolati gondolkodásmód, viselkedés és deviancia serdülő- és fiatal felnőttkorban: A kumulatív kockázati modell tesztelése hazai mintán (Szenczi Beáta)
A Mary Sue-jelenség a serdülők regényeiben (Bálint Ágnes)
A fotóinterjú a pedagógiai terek ábrázolásában (Sántha Kálmán)
Szövegek és tanulás
 
Elnök: Szabó László Tamás
Mozaik teremSzöveganticipációs stratégiák fejlesztése 9-10 éves tanulók körében (Csíkos Csaba, Steklács János)
Az olvasásra vonatkozó meggyőződések vizsgálata tizedik évfolyamos szakközépiskolás tanulók körében (Molitorisz Anikó)
A fogalmazásképesség értékelésének lehetősége egy próbamérés eredményei alapján (Nagy Zsuzsanna)
A tudás struktúrájának vizsgálata tanulók írott szövegében (Pintér Henriett)

 

2010. november 5. (péntek) 14.45-15.45

Plenáris előadás
(Budapest terem)
 
Analysing and stimulating flexibility in mathematics education
 
Lieven Verschaffel
Center for Instructional Psychology and Technology, Katholieke Universiteit Leuven
 
Levezető elnök: Vidákovich Tibor
 

2010. november 5. (péntek) 16.15-17.45

Szimpóziumok
A hazai pedagógiatörténeti kutatások újabb irányzatai és eredményei
 
Elnök: Németh András
Opponens: Mikonya György
Budapest teremTudománytörténeti, professzió- és elitkutatások (Donáth Péter, Nagy Péter Tibor, Németh András, Biró Zsuzsanna Hanna)
Pedagógiai narratológia – antropológiai nézőpont (Golnhofer Erzsébet, Szabolcs Éva, Mészáros György, Baska Gabriella)
Reformpedagógia és életreform (Boreczky Ágnes, Németh Andás, Pukánszky Béla, Pethő Villő)
Pedagógiai képkutatások (Kéri Katalin, Kopp Erika, Tészabó Júlia, Schwager Gizella)
Gyermekkor- és nőtörténeti kutatások (Pukánszky Béla, Szabolcs Éva, Kéri Katalin , Nóbik Attila)
Az adaptív iskola koncepcionális keretei
 
Elnök: Rapos Nóra
Opponens: Golnhofer Erzsébet
Benczúr I. teremAz adaptív iskola koncepcionális keretei: A közösségi dimenzió az adaptív iskolában (Mészáros György)
Az adaptív iskola koncepcionális keretei: Mit jelent számunkra az adaptivitás? (Rapos Nóra)
Az adaptív iskola koncepcionális keretei: Mit jelent számunkra a tanulásközpontúság? (Kálmán Orsolya)
Hogyan jelenik meg a tanulói sokféleség és a kategóriamentesség az adaptív iskolában? (Gaskó Krisztina)
A tanulási motiváció néhány aspektusa
 
Elnök: Józsa Krisztián
Opponens: Réthy Endréné
Mozaik teremAz értelmi elsajátítási motívum változása 10–14 éves kor között (Józsa Krisztián)
Az olvasási motiváció mérése kisiskolás korban: egy pilot vizsgálat eredményei (Szenczi Beáta)
A tanulással kapcsolatos célok szerepe az önszabályozott tanulásban (D. Molnár Éva)
A mentorálás hatása a tanulási motivációra hátrányos helyzetű tanulók körében (Fejes József Balázs)

 

2010. november 5. (péntek) 16.15-17.45

Tematikus előadások
Pedagógusképzés és pedagóguskutatás
 
Elnök: Falus Iván
Margaréta teremA leendő kisgyermeknevelők társadalmi háttere és motivációja a képzésbe történő jelentkezéskor (Fináncz Judit)
„A tanárok számítanak”, avagy honnan származik a pedagógiai tudás? Formális, non-formális és informális hatások (Hercz Mária)
Tanítók szakmai kompetencia-fejlesztési igényei (Barabási Tünde)
Pedagóguskompetenciák-én-hatékonyság (Baracsi Ágnes)

 

2010. november 5. (péntek) 18.00-19.30

     Az MTA Pedagógiai Bizottságának nyilvános ülése
     (Budapest terem)
 

Az oldalt eddig 167434 alkalommal tekintették meg. Utoljára frissítve: 2010.10.31.