Pedagógiai értékelés és mérés tanára mesterszak

Képzés Pedagógiai értékelés és mérés tanára mesterszak
http://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?meg_id=8491
A képzés helyszíne Szeged
Kinek ajánljuk Mindenkinek, aki számára a tanítás és a tanulás folyamatának magától értetődő rész annak megvizsgálása, hogy pontosan mennyiben vitt az előre és hogyan volt az eredményes. Mindenkinek, aki a tanári munkájában professzionalizmusra, hatékonyságra és eredményességre törekszik. Mindenkinek, aki a tanítást és a tanulást személyes és rendszerszinten is részletesen meg akarja érteni.
Ki jelentkezhet Bárki, aki tanári mesterszakra jelentkezhet bármilyen szakon (ezt választhatja a szakpárja 2. tagjának). Bárki, akinek van már tanári/pedagógusi végzettsége.
Nincsen speciálisan e szakirányhoz kapcsolódó elvárás a korábbi tanulmányokkal kapcsolatban (nincs előfeltétele a jelentkezésnek).
Felvételi elvárás Szóbeli felvételi vizsga 2010. jún. 28 és júl. 2 között.
A felvételi keretében a jelentkezők csak szóbeli vizsgát tesznek, amelyre maximum 70 pontot szerezhetnek. A szóbeli vizsgán a jelentkezőnek:
(1) Önálló szóbeli előadást kell tartania kb. 15 percben. Ennek a tartalma a következő: a jelentkező kiválasztja a korábbi pedagógiai-pszichológiai tanulmányaiból az általa a legfontosabbnak ítélt pedagógiai témakört. Ezt három, ugyancsak általa kiválasztott szakirodalmi forrás alapján meghatározza és vázolja. Tehát a vizsgának erre a részére a felvételi előtt a jelentkezőnek fel kell készülnie. (Power point prezentáció bemutatásához a technikai feltételeket az Intézet biztosítja. A jelölt dönthet úgy, hogy a témakörét csak élőszóban mutatja be és nem készít további prezentációs anyagot.)
(2) Válaszolnia kell a bizottság tagjainak az előadásával kapcsolatos kérdéseire.
Mennyi ideig tart ideális esetben Ha első tanári szakképesítését és diplomáját szerzi: ez a tanári mesterszakja második diszciplináris eleme. Ezt csak második szakképesítésként veheti fel. A tanári mesterszak ekkor általában. 5 félév, 150 kredit, ebből 40 jut tisztán erre a szakképesítésre.
Ha korábbi óvodapedagógusi, tanítói, általános iskolai tanári végzettség birtokában van, akkor ezt a szakképesítést felveheti egymagában is (szakpár nélkül), vagy szakpárral (akkor ez a 2. tanári szakképesítésnek számít). Ebben az esetben a tanári mesterszakos képzés 2-3 félév, 60-90 kredit. (L. alább a kredit-, óra- és vizsgaterveket.)
A tanári mesterszakról általános információ:
http://www.edu.u-szeged.hu/nt/hu/?q=tanarkepzes/bolognai
Van-e nappali és van-e levelező tagozat Nappali (8-15 fő) és levelező (8-25 fő) tagozat egyaránt indul.
Van-e állami finanszírozás, van-e költségtérítéses képzés Van állami és van költségtérítéses képzés (118 000 Ft/félév) is.
Van-e lehetőség szakosodásra, specializálódásra Nincs.
Hol lehet vele továbbtanulni, elhelyezkedni, milyen előnyöket kínál

Közoktatási intézményekben mérési, értékelési, kutatásmódszertani szakértelmet kívánó feladatok ellátása.

* A kredit a tanulmányi munka mértékegysége. 1 kredit = 30 munkaóra (benne az intézményben, az oktatóval, illetve diáktársakkal végzett, illetve az intézményen kívül, önállóan végzett feladatok).

A képzés rövid jellemzése

 • Az önismeret és gondolkodási, kommunikációs képességek fejlesztését helyezi a középpontba
 • Kutatásalapú és reflektív tanári gyakorlatra készít fel. Professzionalizmusra nevel, eszközöket, módszereket ad és igényt formál későbbi önfejlesztéshez
 • Segítséget nyújt a kollégiális és közösségi kapcsolatok alakításához, kezeléséhez
 • Segít megérteni az egyetemes és egyéni jelenségek, kérdések kapcsolatát
 • A Neveléstudományi Intézet munkatársai hagyományosan nagy hangsúlyt helyeznek a kutatás és az oktatás magas színvonalú művelésére és összekapcsolására, továbbá az elmélet és az alkalmazás, a gyakorlat közötti átjárhatóságára. A diákok így egyrészt első kézből ismerhetik meg a legújabb kutatási irányzatokat és eredményeket, másrészt saját tanulmányaik során hatékony tanítási-tanulási stratégiákat és módszereket sajátíthatnak el (pl. csoportmunka, kollaboratív munka, probléma-alapú tanítás stb.; a legkorszerűbb IKT eszközök alkalmazása a tanítás-tanulás folyamatában; oktatás-nevelés különböző tanulói csoportokban a hátrányos helyzetűektől a tehetségesekig)
 • A Szegedi Tudományegyetem általában, a Bölcsészettudományi Kar pedig különösen nagy hagyományokkal rendelkező, széles képzési kínálatot és így fejlődési lehetőségeket kínáló hely a diákok számára. A város nyugodt életkörülményeket, ugyanakkor pezsgő kulturális lehetőségeket kínál

Általános tudnivalók (kurzusok stb.):

A képzés célja a nemzetközi és a hazai pedagógiai értékelési kultúra elméleteinek, gyakorlatainak és eljárásainak megismertetése, olyan tanárok képzése, akik képesek ezeknek az ismereteknek önállóan és kreatív módon való alkalmazására a tanulói és az iskolai értékelés területén. Ismereteik birtokában képesek a hazai és nemzetközi mérések lebonyolítására, azok eredményeinek értelmezésére. A képzés felkészít a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására.

Tartalmi áttekintés:

Szakterületi ismeretek:

 • A pedagógiai értékelés társadalmi hátterére vonatkozó ismeretek. (A teljesítményértékelés története és társadalmi funkciói. Értékelési és vizsgarendszerek összehasonlító vizsgálata.)
 • A tudásra vonatkozó ismeretek. (A tudás pszichológiai, szociológiai, filozófiai elméletei. A tudáskoncepciók fejlődése. Modern tudáskoncepciók.)
 • A pedagógiai értékelés folyamatára és formáira vonatkozó ismeretek. (A tanulói teljesítmények, tantárgyi és tantárgyközi kompetenciák diagnosztikus, fejlesztő és minősítő értékelése az oktatási folyamatban. Intézményi szintű értékelések, mérések, vizsgák. Rendszerszintű értékelés, a legfontosabb hazai és nemzetközi mérések.)
 • Az értékeléssel és méréssel kapcsolatos kompetenciák. (Kompetenciamérések megtervezése, mérőeszköz-készítés, az adatok értelmezése. A hozzáadott érték mérése. Rendszerszintű mérések eredményeinek sokoldalú értelmezése. Statisztikai adatfeldolgozás.)
 • A szakma gyakorlásával összefüggő (pl. a tantestületeken belüli, új, szakmai és presztízshelyzetekkel is összefüggő) sajátos módszerek és kompetenciák kiemelt kezelése (pl. az együttműködéshez, a teammunkához, a feladatmeghatározáshoz, a tervezéshez, a programszervezéshez szükséges felkészültség).

Szakmódszertani ismeretek:

 • Szakmai szakmódszertani tudás fejlesztésére vonatkozó ismeretek mélyítése. Az értékelés metodikájára vonatkozó ismeretek. (Az értékelés mérés- és tesztelméleti, statisztikai, pszichometriai alapjai. Kvantitatív és kvalitatív értékelés. Informatikai technológiák az értékelés, mérés folyamatában.)
AttachmentSize
Kredit-, óra- és vizsgatervek45.32 KB