Neveléstudomány mesterszak

Képzés Neveléstudomány mesterszak
http://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?meg_id=4921
A képzés helyszíne Szeged
Kinek ajánljuk Mindenkinek, aki rendelkezik alapvető rálátással az iskola világára, a tanulás-tanítás egyéni és társadalmi folyamataira. Mindenkinek, aki kutatási irányzatok, módszerek és eredmények segítségével kívánja elmélyíteni a szakértelmét. Mindenkinek, aki érteni kívánja, mi van a jelenségek és a vizsgálatukra alkalmas eszközök mögött.
Ki jelentkezhet

1. Akire illik a következők valamelyike, az tanulmányi feltételek nélkül fölvehető:

 • pedagógia szakos főiskolai/egyetemi diplomája van, illetve
 • pedagógia alapképzési szakon,
 • konduktorként,
 • tanítóként,
 • óvodapedagógusként,
 • gyógypedagógusként

a felvételi vizsga idejére megszerezte a diplomáját.

2. Akire illik a következők valamelyike, az tanulmányi feltételekkel vehető fel:

 • 50 kreditnyi befejezett alapképzésbeli pedagógia minorja van.
 • 50 kreditnyi befejezett pedagógiai részképzése van.
 • andragógia alapképzési szakon,
 • pszichológia alapképzési szakon,
 • szociálpedagógia alapképzési szakon

a felvételi vizsga idejére megszerezte a diplomáját.
A feltétel a következő: legalább 15 teljesített kredit az alábbi ismeretkörökben: neveléstörténet, neveléspszichológia, kutatásmódszertan, informatika és számítógéphasználat, nevelési–segítőszolgálati terepgyakorlat. A feldolgozott és a kívánatos tartalmakban mutatkozó eltérések, hiányok pótlását a szabadon választható mesterszintű kreditek terhére előírja az Intézet.

3. Pedagógiai értékelési szakértői, illetve Közoktatási vezetői szakirányú továbbképzésen részt vett, pedagógus/tanári végzettségű jelentkezők esetében az Intézet megfontolhatja, hogy 50 kreditnyi pedagógiai tanulmányok és ezen belül a 2. pontban leírt feltételek teljesülése mellett felvételt nyerjenek a felvételi vizsga függvényében.

A felvételizni szándékozók előzetes kreditelbírálást kérhetnek a felvételi eljárás során a felvételi korábbi tanulmányi feltételei meglétének megállapítása, illetve hiányok/pótlási kötelezettség előre jelzése céljából.
Ezt a kérést a felvinfo@primus.arts.u-szeged.hu címre kell küldeni és csatolni kell hozzá a korábbi tanulmányok elvégzését igazoló dokumentumok, továbbá kurzusleírások olvasható másolatát.

Felvételi elvárás A felvételi keretében a jelentkezők csak szóbeli vizsgát tesznek, amelyre maximum 70 pontot szerezhetnek. A szóbeli vizsgán a jelentkezőnek:
(1) Önálló szóbeli előadást kell tartania kb. 15 percben. Ennek a tartalma a következő: a jelentkező kiválasztja a korábbi tanulmányai során általa a legfontosabbnak ítélt pedagógiai témakört. Ezt három, ugyancsak általa kiválasztott szakirodalmi forrás alapján meghatározza és vázolja. Tehát a vizsgának erre a részére a felvételi előtt a jelentkezőnek fel kell készülnie. (Power point prezentáció bemutatásához a technikai feltételeket az Intézet biztosítja. A jelölt dönthet úgy, hogy a témakörét csak élőszóban mutatja be és nem készít további prezentációs anyagot.)
(2) Válaszolnia kell a bizottság tagjainak az előadásával kapcsolatos kérdéseire.
Mennyi ideig tart ideális esetben 4 félév, 120 kredit
Van-e nappali és van-e levelező tagozat Nappali (15-50 fő) és levelező (15-50 fő) tagozat.
Van-e állami finanszírozás, van-e költségtérítéses képzés Van állami és van költségtérítéses képzés is.
Van-e lehetőség szakosodásra, specializálódásra A kora gyermekkor pedagógiája, a segítő-fejlesztő pedagógia vagy a mérés és értékelés szakirányok indítása valószínű a felvetek érdeklődésének figyelembe vételével. További lehetséges szakirányok: elméleti és történeti kutatások, nevelési és oktatási kutatások, tanterv- és programfejlesztés, multikulturális nevelés.
Hol lehet vele továbbtanulni, elhelyezkedni, milyen előnyöket kínál

A nevelés oktatás irányításában és kutatásában szerepet vállaló szervezetekben különböző szerepkörök betöltése, neveléstudományi, kutatásmódszertani szakértelmet és rendszerszintű rálátást, látásmódot kívánó feladatok ellátása.

* A kredit a tanulmányi munka mértékegysége. 1 kredit = 30 munkaóra (benne az intézményben, az oktatóval, illetve diáktársakkal végzett, illetve az intézményen kívül, önállóan végzett feladatok).

A képzés rövid jellemzése

 • A nevelés oktatás irányításában és kutatásában szerepet vállaló szervezetekben különböző szerepkörök betöltése, neveléstudományi, kutatásmódszertani szakértelmet és rendszerszintű rálátást, látásmódot kívánó feladatok ellátása
 • Rálátást ad a társadalom működésére, segít az emberi viselkedés és az intézmények működésének a megértésében
 • Megismerteti és alkalmazza a kutatás, a társadalomtudományok gondolkodásmódját, bevezeti és fejleszti a diákokat ennek gyakorlatába
 • Segít megérteni az egyetemes és egyéni jelenségek, kérdések kapcsolatát
 • Professzionalizmusra nevel, eszközöket, módszereket ad és igényt formál későbbi önfejlesztéshez; bevezet a tanítás-tanulás elméletének és gyakorlatának néhány kitűnő szakmai közösségébe
 • A Neveléstudományi Intézet munkatársai hagyományosan nagy hangsúlyt helyeznek a kutatás és az oktatás magas színvonalú művelésére és összekapcsolására, továbbá az elmélet és az alkalmazás, a gyakorlat közötti átjárhatóságára. A diákok így egyrészt első kézből ismerhetik meg a legújabb kutatási irányzatokat és eredményeket, másrészt saját tanulmányaik során hatékony tanítási-tanulási stratégiákat és módszereket sajátíthatnak el (pl. csoportmunka, kollaboratív munka, probléma-alapú tanítás stb.; a legkorszerűbb IKT eszközök alkalmazása a tanítás-tanulás folyamatában; oktatás-nevelés különböző tanulói csoportokban a hátrányos helyzetűektől a tehetségesekig)
 • A Szegedi Tudományegyetem általában, a Bölcsészettudományi Kar pedig különösen nagy hagyományokkal rendelkező, széles képzési kínálatot és így fejlődési lehetőségeket kínáló hely a diákok számára. A város nyugodt életkörülményeket, ugyanakkor pezsgő kulturális lehetőségeket kínál

Általános tudnivalók (kurzusok stb.):
http://www.edu.u-szeged.hu/nt/hu/?q=kepzesi_programok/bolognai/nevelestu...