2007. október 25-27.
Részletes szakmai program
2007. október 26. (péntek) 9.00-10.45
 
SZIMPÓZIUMOK
A pedagógia szak bevezetése és kutatása az új, kétszintű felsőoktatásban
 
Elnök: Vámos Ágnes
Opponens: Halász Gábor
FelolvasóteremFejlesztő kutatás a pedagógia alapszakon – akciókutatás a felsőoktatásban (Vámos Ágnes)
Hallgatói elvárások és elégedettségvizsgálat a pedagógia alapszakon az akciókutatás keretében (Szivák Judit, Gaskó Krisztina)
Az oktatók együttműködése a pedagógia alapszakon az akciókutatás keretében (Lénárd Sándor, Dömsödy Andrea, Kasnya-Kovácsné Bakacs Judit)
Az oktatás fejlesztése a pedagógia alapszakon az akciókutatás keretében (Rapos Nóra, Kálmán Orsolya, Lukács István)
Mentorok és mentoráltak a pedagógia alapszakon az akciókutatás keretében (Kopp Erika)
Társadalmi tőke és oktatás elméleti és empirikus megközelítésben
 
Elnök: Halász Gábor
Opponens: Pusztai Gabriella
ElőadóteremTársadalmi tőke - iskolai légkör - iskolapolitikák (Imre Anna)
Az internethasználat és a kapcsolati erőforrások időbeni alakulása Magyarországon (Dávid Bea)
Tanuló régiók és az oktatás (Balázs Éva )
A társadalmi tőke szerepe a tudásjavak megszerzésében (Kovács István Vilmos)
A társadalmi tőke bizonyos formáinak hatása a fiatalok továbbtanulási elképzeléseire (Lannert Judit)
Interkulturális pedagógia és pszichológia - forrásvidékek és ma aktuális témák
 
Elnök: Gordon Győri János
Opponens: Katona Nóra
Elnökségi tanácsteremA multikulturális pedagógia forrásvidékei (Boreczky Ágnes)
A mai kínai oktatásügy aktuális kérdései, illetve e kérdések taníthatósága a hazai felsőoktatásban (Gordon Győri János)
Iskolai integráció és szociális támogatottság négy európai országban élő kínai gyerekek és családok esetében (Nguyen Luu Lan Anh, Fülöp Márta, Kerstin Goebel, Robin Goodwin)
A multikulturalizmus integrálása a pedagógusképzésbe az amerikai akkreditációs követelmények szellemében (Szécsi Tünde)

 
2007. október 26. (péntek) 9.00-10.45
 
TEMATIKUS ELŐADÁSOK
A pedagógusképzés feladatainak változása
 
Elnök: Nagy Mária
KisteremÉrdekek és értékek a hazai pedagógus- és tanárképzés „bolognai” átalakításában (Lukács Péter)
A mentorképzés gyakorlata és fejlesztési tendenciái Európában (Falus Iván, Kotschy Beáta)
A pedagógusképzés változásai (Schmercz István)
Változó társadalom – változó iskola – változtató pedagógus (Gáspár Mihály, Holecz Anita)
Egész életen át tartó tanulás, felnőttoktatás
 
Elnök: Zrinszky László
Képes teremPedagógus- és andragógusszerepek a változó elvárások tükrében (Holik Ildikó)
Felnőttképzésben alkalmazott oktatási módszerek Békés megyében (Micheller Magdolna, Karlovitz János Tibor)
Az ismeretek alkalmazásának vizsgálata közoktatási vezetők tréningjein (Farkas Olga , Czédliné Bárkányi Éva)
Testkultúra és családi nevelés az élethosszig tartó tanulás tükrében (Herpainé Lakó Judit, Olvasztóné Balogh Zsuzsa)

 
2007. október 26. (péntek) 11.00-12.00
 

Plenáris előadás (Felolvasóterem)
 
METACOGNITIVE EXPERIENCES AS MOTIVATORS IN SELF-REGULATED LEARNING
 
Anastasia Efklides
School of Psychology, Aristotle University of Thessaloniki
 
Levezető elnök: Mátrai Zsuzsa
 

2007. október 26. (péntek) 13.00-14.45
 
SZIMPÓZIUMOK
A szociális viselkedés kutatása és fejlesztése hazai vizsgálatok tükrében
 
Elnök: Zsolnai Anikó
Opponens: Csapó Benő
FelolvasóteremAz agresszív és a proszociális viselkedés alakulása 3-7 éves korban (Zsolnai Anikó)
A szülői túlvédés és a gyermekkor pszichoszociális zavarainak összefüggései (Csomortáni D. Zoltán)
A szociális érdekérvényesítő képességek többszempontú vizsgálata (Kasik László, Braunitzer Gábor )
A szociális kompetencia mérésének jelentősége az oktatáspolitikai beavatkozások hatásvizsgálataiban (Surányi Éva, Kézdi Gábor)
A pedagógusok szociális kompetenciájának mérési és fejlesztési lehetőségei (Kristóf Péter)
Modern kihívások és az egyházak oktatási szerepvállalásának diverzifikálódása
 
Elnök: Pusztai Gabriella
Opponens: Kopp Erika
ElőadóteremAz iskolai klímakutatás és ennek lehetősége az egyházi iskolákban (Bacskai Katinka)
Felnőttképzés a Magyarországi Református Egyház helyi közösségeiben (Hodossi Sándor)
Felnőttképzés és komplex családsegítés az egyházi fenntartású anyaotthonokban (Barta Ágnes)
Fiúk és lányok a felekezeti és nem felekezeti középiskolákban (Fényes Hajnalka)
Az állam és az egyház szeparációjának lehetőségei Magyarországon, különös tekintettel az egyházi oktatási intézmények állami finanszírozására (Szathmáry Béla)
Szakképzési és felsőoktatási szakemberek változó kompetencia- követelményei
 
Elnök: Köpeczi-Bócz Tamás
Opponens: Benedek András
Elnökségi tanácsteremIntézményvezetői kompetenciakövetelmények (Szekeres Tamás, Köpeczi-Bócz Tamás)
Felsőoktatási szakemberek kompetenciakövetelményei nemzetközi összehasonlításban (Halász Gábor)
Gyakorlati oktatók kompetenciakövetelményei (Bánhidyné Szlovák Éva)
Az innovatív pedagógiák szakképzési és felnőttképzési alkalmazásának kompetenciakövetelményei (Kovács Katalin, Mészáros Krisztina)
A pedagógus megváltozott szerepe, kompetenciái a kooperatív tanulás irányításában (Pfister Éva)

 
2007. október 26. (péntek) 13.00-14.45
 
TEMATIKUS ELŐADÁSOK
Az információs- kommunikációs technológiák alkalmazásának feltételei
 
Elnök: Vidákovich Tibor
KisteremInformatikai eszközök a tanítás szolgálatában - Országos közoktatási informatikai mérés, 2006. (Hunya Márta)
A virtuális tanulási környezet elemzése web-bányászati eszközökkel (Tóth Péter)
IKT a debreceni iskolákban (Buda András)
A könyvtárakról és az internetről alkotott nézetek megismerése (Dömsödy Andrea)
Számítógépes ismeretek az élethosszig tartó tanulás utolsó harmadában (Bartal Peter, Habók Anita)
Ifjúsági szubkultúra, együttnevelés az iskolában
 
Elnök: Forray R. Katalin
Képes teremInklúziós index: az iskolai befogadás minőségének fejlesztése (Schiffer Csilla, Csányi Yvonne)
Pedagógusok az együttnevelésről (Jászi Éva, Keller Magdolna)
Változó pedagógusszerepek: ifjúsági szubkulturális jelenségek és ezek középiskolai kezelése (Mátóné Szabó Csilla)
Ifjúsági kultúra – iskolai kultúra: pedagógiai etnográfia egy középiskolai osztályban (Mészáros György)

 
2007. október 26. (péntek) 15.15-17.00
 
SZIMPÓZIUMOK
Informatikai kompetencia és pedagógiai gyakorlat
 
Elnök: Kárpáti Andrea
Opponens: Hunya Márta
FelolvasóteremAz EPICT tanártovábbképzés hatásvizsgálata IKT-metria használatával (Török Balázs)
Informatikai kompetencia és pedagógiai stratégiák nemzetközi vizsgálata (Kárpáti Andrea, Szirmai Anna Linda, Lakatosné Török Erika)
Mentorálás e-mail-kommunikációval és kollaboratív tanulási környezetben – diskurzuselemzés (Dorner Helga)
A kommunikációs képesség fejlesztése az összevont tanulócsoportos iskolában (Munkácsy Katalin, Kárpáti Andrea)
Technikai nevelés és életminőség
 
Elnök: Rosta István
Opponens: Kesztyűsné Dobos Katalin
ElőadóteremA technika és életvitel tantárgy pályaorientációs és szakképzés-alapozó szerepe (Velner András)
Az energiatakarékosságra nevelés lehetőségei (Vesztróczy László)
Műszaki szóösszetételek – humán szakok (Kiss Sándor)
A technikatörténet alkalmazása a felsőoktatásban (Nemes József)
A természettudományos nevelés problémái és tanárképzési vetületei
 
Elnök: Radnóti Katalin
Opponens: Tóth Zoltán
Elnökségi tanácsteremA felsőoktatásba belépő hallgatók szaktárgyi előzetes tudásának vizsgálata (Radnóti Katalin)
Tanárképzős hallgatók tudásstruktúrájának vizsgálata fogalmai térképek elemzésével a környezeti nevelés kurzuson (Fűzné Kószó Mária)
Természettudományos fogalmakhoz kötődő alternatív tanulói elképzelések diagnózisa (Dobóné Tarai Éva)
Biológia és pedagógia tanár szakos hallgatók tanulásról alkotott elképzelései (Nagy Lászlóné, Korom Erzsébet)

 
2007. október 26. (péntek) 15.15-17.00
 
TEMATIKUS ELŐADÁSOK
Módszertani változások a pedagógusképzésben
 
Elnök: Falus Iván
KisteremA nemformális pedagógiai módszerek és kompetenciák megjelenése a változó a pedagógusképzésben (Mészáros Attila)
A pedagógiai ismeretek szerepe és helye a tanárképzés elméletében és gyakorlatában (Birta-Székely Noémi)
Tanárképzős hallgatók reflexiója a tanárok módszertani kultúrájára (Karlovitz János Tibor, Torgyik Judit Emese)
Következtetések a pedagógus szerepére, a tanítás módszereire a bölcsességkép vizsgálatának tükrében (Rostás Rita)
A művészeti felsőoktatás pedagógiai problémái a "bolognai rendszer" bevezetése után (Mizerák Katalin)
Idegen nyelvi oktatás és kétnyelvűség
 
Elnök: Vámos Ágnes
Képes teremNyelvi előkészítő évfolyamos tanulók idegen nyelvi készségeinek fejlettsége és fejlődése (Zentai Gabriella)
A (sikeres) nyelvvizsgára való felkészítés stratégiái – egy longitudinális vizsgálat tanulságai (Dévény Ágnes)
Hogyan látják szerepüket a tanulóközpontban végzett önálló nyelvtanulás segítésében a Forrás-központtal rendelkező iskolák nyelvtanárai? (Édes Csilla)
Kétnyelvűség és nyelvi szocializáció (Erdei Ildikó)

 
2007. október 26. (péntek) 17.15-19.00
 
POSZTERBEMUTATÓ
Új tanítási-tanulási környezetek, új tanítási-tanulási módszerek
 
Elnök: Korom Erzsébet
KeresztfolyosóA kémiai anyagok definícióinak formai vizsgálata (Kószó Katalin)
Az oktatás hatása a tanárszakos hallgatók feladatmegoldó módszerekkel kapcsolatos tudásszerkezetére (Tóth Zoltán)
Taniroda, avagy a kompetencia alapú oktatás új perspetívája (Tombor Viktória)
A projektmunka lehetőségei a felsőoktatásban (Kerekes Valéria, Novák Géza Máté, Schiffer Csilla)
A projektpedagógia lehetőségei a tanárképzésben (Juhász Orchidea)
Egy szakmai idegen nyelvi környezetben végzett tantermi megfigyelés eredményei (Káldosné Szendrői Ildikó)
Tantervfejlesztés és szimmetrikus kétnyelvűség (Tódor Erika Mária)
Az adaptív tanárrá válás lépései (Gálovics Edit, Lénárd Sándor, Rapos Nóra)
A kompetencia alapú tanárképzés kezdeti lépései Egerben (Hanák Zsuzsanna, Nagy Mária)
Értékelés „tanárjelölt” szemmel (D. Farkas Csilla, Fekete Ilona Dóra)
Kompetencia alapú óvó- és tanítóképzés a Babes-Bolyai Tudományegyetemen (Szabó-Thalmeiner Noémi)

 
« 2007. október 25. (csütörtök)
2007. október 27. (szombat) »