2007. október 25-27.
Részletes szakmai program
2007. október 25. (csütörtök) 10.30-11.00
 

Megnyitó előadás (Felolvasóterem)
 
Hiller István
Oktatási és Kulturális Minisztérium
 
Levezető elnök: Vidákovich Tibor
 

2007. október 25. (csütörtök) 11.00-12.00
 

Plenáris előadás (Felolvasóterem)
 
TRANSFORMING EDUCATIONAL STANDARDS INTO A SYSTEM OF NATIONAL ASSESSMENT
 
Olaf Köller
Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen, Berlin
 
Levezető elnök: Csapó Benő
 

2007. október 25. (csütörtök) 13.00-14.45
 
SZIMPÓZIUMOK
A pedagógia tudáskonstrukciós folyamatai a dualizmus utolsó évtizedeiben
 
Elnök: Szabolcs Éva
Opponens: Géczi János
FelolvasóteremA néptanítói tudás konstrukciója az Elemi népoktatás enciklopédiájában (1911-1915) (Németh András)
A gyermektanulmányozás tudástartalmának új szempontú neveléstörténeti elemzése (Mikonya György)
A gyermekről való gondolkodás differenciálódása az 1890-es évektől 1914-ig (Szabolcs Éva, Hegedűs Judit)
A gyermeki játékkal kapcsolatos felfogás változásai a magyar pedagógiai sajtóban, a szó- és fogalomhasználat változásainak tükrében (Tészabó Júlia)
A művészetpedagógiai módszerek aktualitása
 
Elnök: Gaul Emil
Opponens: Bodóczky István
Elnökségi tanácsteremA paradigmaváltás szükségessége a pedagógus öndefiníciójában (Orosz Csaba)
A személyiség kompetenciaterületei és a vizuális kommunikáció (pedagógiai) rendszerének illeszkedése, a pedagógiai tervezés és a tervező pedagógus (Strohner József)
Szimbólumképzés a kamaszkorban (Otfried Scholz, Kárpáti Andrea)
Képszótár-program (Zombori Béla)

 
2007. október 25. (csütörtök) 13.00-14.45
 
TEMATIKUS ELŐADÁSOK
Kognitív fejlődés és fejlesztés
 
Elnök: Csapó Benő
KisteremA műfajokra vonatkozó tudás tantervi megjelenése (Molnár Edit Katalin)
A kritikai gondolkodási képesség vizsgálatának megalapozása (Barassevich Tamás)
A tevékenység szerepe a kerület fogalmának előkészítésénél és kialakításánál (Tarcsi Margit)
A számolási készség fejlesztése hátrányos helyzetű, első osztályos tanulók körében (Csordásné Anda Éva, Józsa Krisztián)
Hátrányos helyzetű diákok problémamegoldó gondolkodásának longitudinális követése (Molnár Gyöngyvér)
Új módszerek az oktatásban
 
Elnök: Golnhofer Erzsébet
Képes teremA probléma alapú tanulás hatása a hallgatói és a tanári attitűdökre (Müllerné Szögedi Ildikó)
Kommunikáció és döntés az egészségfinanszírozás oktatásában (Domján Péter, Fekete Judit, Zsigmond Edit, Müllerné Szögedi Ildikó)
Út az intézményesülés felé – az adaptív tanulásszervezés kiterjesztése az iskolára (Holjevicz Ferencné, Gálovics Edit)
A MAG projekt kvalitatív értékelése (Sinka Edit)

 
2007. október 25. (csütörtök) 15.15-17.00
 
SZIMPÓZIUMOK
Változó tanulási környezetek, változó pedagógus-szerepek
 
Elnök: Brezsnyánszky László
Opponens: Pukánszky Béla
FelolvasóteremTankó Béla vezetőiszerep-vállalásai a debreceni egyetemen (Fenyő Imre)
Mitrovics Gyula a debreceni egyetem élén (Vincze Tamás)
Jausz Béla rektorsága és egyeteme (Orosz Gábor)
Kelemen László egyetemi vezetői szerepben (Bajusz Bernadett)
A magyar neveléstudomány szakmai kommunikációjának jellemzői reprezentatív pedagógiai folyóirataink tükrében (1997-2006)
 
Elnök: Németh András
Opponens: Géczi János
ElőadóteremSzámítógépes diskurzuselemzés – új lehetőségek a pedagógiatörténeti kutatások területén (Varga Kornél , Biró Zsuzsanna Hanna)
A magyar neveléstudomány és határtudományainak kapcsolata a pedagógiai folyóiratok tükrében (1997-2006) (Biró Zsuzsanna Hanna , Sanda István Dániel)
A magyar neveléstudományi szakfolyóiratok szakirodalmi hivatkozásainak vizsgálata 1997-2006 között (Pap Katalin Tünde)
Referenciaszemélyek a magyar neveléstudományi diskurzusokban 1997-2006 között (Mede Perla, Bárd Edit)
A tanulók mérésének és értékelésének változása a szakiskolai fejlesztési program hatására
 
Elnök: Kakusziné Körtvélyesi Anikó
Opponens: Gaál Edit
Elnökségi tanácsteremMódszertani és mérési váltás a szakiskolai fejlesztési program hatására (Gál Ferenc)
A kommunikáció mérése a szakiskolai fejlesztési program keretében (Gálosné Szűcs Emília )
Ismerd meg személyes és szociális identitásod! Szociális kompetencia mérésének kialakulása, szerepe és továbbfejlesztése az SzFP iskoláiban (Kakusziné Körtvélyesi Anikó)
Szakiskolai kompetenciamérések (Ranschburg Ágnes)

 
2007. október 25. (csütörtök) 15.15-17.00
 
TEMATIKUS ELŐADÁSOK
Motiváció és önszabályozás
 
Elnök: Molnár Éva
KisteremA tanári visszajelzések hatása a tanulók önértékelésére (Réthy Endréné)
A tanulási motiváció változásának longitudinális elemzése 4-8. osztály között (Józsa Krisztián, Bratinkáné Magyar Éva)
Pályaválasztási motiváció a tanító szakos hallgatók körében (Czédliné Bárkányi Éva)
Önszabályozó motivált tanulási viselkedés: esettanulmány kezdő és haladó nyelvtanulókról (Mezei Gabriella)
Természettudományos nevelés
 
Elnök: Vidákovich Tibor
Képes teremTermészettudományos fogalmak fejlődésének longitudinális vizsgálatára alkalmas eszközrendszer (Korom Erzsébet, Nagy Lászlóné)
Kisiskolások természettudományos gondolkodásának vizsgálata – Rostock Modell (Revákné Markóczi Ibolya, Tóth Zoltán, Dobóné Tarai Éva)
Horror vacui (Ludányi Lajos)
A tanulók tudásszerkezetének és problémamegoldó stratégiájának kapcsolata egyszerű kémiai problémák megoldásában (Sebestyén Annamária, Tóth Zoltán)

 
2007. október 25. (csütörtök) 17.15-19.00
 
SZIMPÓZIUMOK
Informatika oktatása játékosan a kisgyermekkortól a felnőttkorig
 
Elnök: Pásztor Attila
Opponens: Porkoláb Zoltán
FelolvasóteremA projektoktatás és a logo-pedagógia tanulókra gyakorolt hatásai (Kiss László, Farkas Károly)
Az algoritmikus gondolkodás fejlesztése a programozás oktatásán keresztül (Kiss Róbert, Lakatosné Török Erika)
Mobil robotok felhasználása BSC és MSC szinteken az informatika oktatásában (Pásztor Attila)
Robotika: átmenet az oktatásból a kutatás felé (Istenes Zoltán)
Nagy Sándor művészetpedagógiája és annak elemei a gödöllői életreform-modellben
 
Elnök: Géczi János
Opponens: Kamarás István
ElőadóteremNagy Sándor antropológiája és annak jelképei (Géczi János)
Nagy Sándor emberképének tolsztojánus vonásairól (Vári György)
Nagy Sándor pedagógiája és a század elei honi anarchista filozófia (Szoboszlai Kiss Katalin)
Szekularizáció és spiritualizmus: a gödöllői életmód-modell (Makai Péter)
A reforméletmód képi szimbólumai (Kolozsi Ádám)
A homo natura-eszmény megvalósulása a Gödöllői Művésztelep lakóinak pedagógiai antropológiájában (Deim Éva)
Gyógypedagógiai fejlesztő eljárások diagnosztikus megalapozása
 
Elnök: Zsoldos Márta
Opponens: Gósy Mária
Elnökségi tanácsteremA nyelvi fejlődés megismerése korai, szülői kikérdezésen alapuló eljárással (Kas Bence, Lőrik József, Szabóné Vékony Andrea)
A végrehajtó működés és a verbális munkamemória vizsgálata diszlexiásként diagnosztizált gyerekcsoportban (Mészáros Andrea, Kónya Anikó)
Tanulásban akadályozott és többségi általános iskolai tanulók beszédhanghallás-készségének összehasonlító vizsgálata (Fazekasné Fenyvesi Margit, Józsa Krisztián)
Mozgáskorlátozott gyermekek tanulásiképesség-profiljának vizsgálata és a gyógypedagógiai fejlesztés (Mlinkó Renáta)
Az empátia, tolerancia és a segítőkészség értékelése a különböző sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekeket fogadó többségi és speciális osztályokban (Perlusz Andrea)

 
2007. október 25. (csütörtök) 17.15-19.00
 
TEMATIKUS ELŐADÁSOK
A neveléstörténet új eredményei
 
Elnök: Németh András
KisteremTanárképzési dilemmák 200 évvel ezelőtt — Törekvések a tanárképzés megteremtésére a XVIII-XIX. század fordulóján a Habsburg Birodalomban (Ugrai János)
Nemzeti versus hazafias – nevelés az ausztrofasiszta rendszerben (Rébay Magdolna)
Népiskolai tantervek a két világháború között (Pornói Imre)
Hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek neveléstörténeti tankönyveinkben (Nóbik Attila)
A magyar nevelésügyi kongresszusok története (Kelemen Elemér)
Tanító- és óvóképzés
 
Elnök: Hunyady Györgyné
Képes teremEgy tanítóképzős évfolyam pályaképe: huszadik századi esettanulmány (Nagy Mária)
A tanítóképzők érettségire épült IV. osztályai (Molnár Béla)
Változás és változatlanság a tanítóképzésben (Gazsi Ildikó, Holecz Anita)
Óvóképzős hallgatók ének-zene szaktudásbeli változásai önértékeléseik alapján (Hegedűsné Tóth Zsuzsanna)
Szakmai megfelelések és kihívások egy óvónő-kutatás tükrében (Szarka Júlia)

 
2007. október 25. (csütörtök) 17.15-19.00
 
POSZTERBEMUTATÓ
Pedagógusok, diákok, iskolák
 
Elnök: Molnár Edit Katalin
KeresztfolyosóTanáriszerep-változás - romániai közoktatási reform - romániai magyar pedagógusok (Péter Lilla)
Adatok a drogprobléma egyes vetületeiről székelyudvarhelyi középiskolások körében (Fodor László, Varga Andrea)
Szociálpedagógus hallgatók szabadidős szokásai (Vargáné Balogh Orsolya, Szombathelyiné Nyitrai Ágnes)
Kisgyermeket nevelő hallgatók tanulmányainak háttere (Engler Ágnes)
Mit ér a nyelvünk, ha magyar (Czajlik Miklós, Alabán Mária)
Felekezeti hovatartozás és médiával kapcsolatos attitűdök az erdélyi magyar diákok körében (Takács Tamara)
Karácsony Sándor eszmei üzenete a kortárs keresztyén pedagógia tükrében (Bognárné Kocsis Judit)
Hagyomány és modernitás – a szegedi piarista iskola világában bekövetkezett változások az újraindulástól napjainkig (1991-2007) (Jancsák Csaba)
Minőségbiztosítás a felsőoktatásban (Juhász Attila)
A hazai pedagógusok problémái (Mrázik Julianna)
Serdülők tanuláshoz való viszonyát befolyásoló affektív tényezők empirikus vizsgálata (Benkő M. Brigitta)
A tanulási attitűd vizsgálata és alakítása metaforákkal (Hegedűs Judit, Busi Etelka)
A tanítók szakmai felkészítésének változásai Romániában: a Bologna-folyamat hatása a képzés tartalmi összetevőire (Barabási Tünde)

 
  2007. október 26. (péntek) »
2007. október 27. (szombat) »